Skip to the content
Choose your content
UK NI Scotland Wales

Join us Login Forum Media enquiries
Choose your content
UK NI Scotland Wales

 

Carers Wales engaged with all local authorities in Wales, and other stakeholders, to conduct research into the level of co-production with unpaid carers in service design and decision-making taking place across Wales. Informed by survey evidence collected from all local authorities in Wales along with desktop research and analysis, the report covers:

  • Examples of how local authorities and regional partnership boards practice co-production with carers in strategic decision-making and service design.
  • The support available from organisations to carers to facilitate involvement
  • The obstacles experienced in achieving meaningful co-production

The report then makes a number of recommendations to strengthen co-production with unpaid carers in Wales.

To discuss this research further, please contact jake.smith@carerswales.org.

 

Webinar

On 21st September 2023, Jake Smith, Policy Officer of Carers Wales, presented the research findings at an online webinar. The webinar also featured contributions from Kay Tyler, a Carer Representative in Cwm Taf Morgannwg and Claire Morgan, Director of Carers Wales. Watch the full webinar here above or at this link: https://www.youtube.com/watch?v=GWt4oBZmaLc.

----------------------------------

Ymgysylltodd Gofalwyr Cymru â holl awdurdodau lleol Cymru, a rhanddeiliaid eraill, i gynnal ymchwil i lefel y cydgynhyrchu â gofalwyr di-dâl o ran cynllunio gwasanaethau a gwneud penderfyniadau ledled Cymru.Wedi’i lywio gan dystiolaeth arolwg a gasglwyd gan bob awdurdod lleol yng Nghymru ynghyd ag ymchwil bwrdd gwaith a dadansoddi, mae’r adroddiad yn ymdrin â:

Enghreifftiau o sut mae awdurdodau lleol a byrddau partneriaeth rhanbarthol yn ymarfer cydgynhyrchu gyda gofalwyr wrth wneud penderfyniadau strategol a dylunio gwasanaethau.
Y gefnogaeth sydd ar gael gan sefydliadau i ofalwyr i hwyluso cyfranogiad
Y rhwystrau a brofir wrth gyflawni cyd-gynhyrchu ystyrlon

Yna mae’r adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion i gryfhau cyd-gynhyrchu gyda gofalwyr di-dâl yng Nghymru.

I drafod yr ymchwil hwn ymhellach, cysylltwch â jake.smith@carerswales.org.

 

Gweminar

Ar 21 Medi 2023, cyflwynodd Jake Smith, Swyddog Polisi Gofalwyr Cymru, ganfyddiadau’r ymchwil mewn gweminar ar-lein. Roedd y gweminar hefyd yn cynnwys cyfraniadau gan Kay Tyler, Cynrychiolydd Gofalwyr yng Nghwm Taf Morgannwg a Claire Morgan, Cyfarwyddwr Gofalwyr Cymru. Gwyliwch y gweminar llawn yma uchodneu ar y ddolen hon https://www.youtube.com/watch?v=GWt4oBZmaLc.

Back to top