Skip to the content
Choose your content
UK NI Scotland Wales

Join us Login Forum Media enquiries
Choose your content
UK NI Scotland Wales

Unpaid Carers Ministerial Advisory Group (MAG)

Carers Wales are supporting the Welsh Government who are looking for two individuals to contribute their expertise and knowledge to the work of the Ministerial Advisory Group on Unpaid Carers (MAG).

Successful candidates will play a key role in the development of policy to improve lives for unpaid carers across Wales.

We are looking for volunteers with lived experience of being an unpaid carer who can actively participate in group meetings, which take place four times a year. This is not a paid position, but reasonable expenses will be provided. Please read the role description for more information.

Your application should include how you meet the requirements of the role description and any experience or knowledge relevant to the position. You can submit your application in a format most comfortable to you, which can include a Word document or a video recording. We ask that your submission is no longer than 500 words, or no longer than 5 minutes if it is a recording.

Please send your video across by WeTransfer. https://wetransfer.com/

 You do not need to sign up to use this program. When you click the link it will say ‘free – sign up’ and ‘pro – Get pro’. Ignore these entirely. Underneath, there is a link that says ‘I just want to send files’. Please click this.

 When you click, there will be a box on the left-hand side of your screen. Please press the big blue cross and find the video. Select it and press ‘open’. I’m still unsure why it says ‘open’ rather than ‘upload’. It will take up to a minute. Please put our email in the ‘email to’ box and your own email in the ‘Your email’ box. Once you are happy with the title, please press transfer. It should arrive up to 1 hour after you send it (depending on the file size).

The deadline for applications is 14th April.

 

There will be a sifting process following the deadline and those who are successful at this point will be selected for an interview with Welsh Government officials and members of the Ministerial Advisory Group.

Following the interview stage successful applicants will be invited to sit on the group.

Information will follow on how you will be supported in the role, the focus of the MAG’s work and the dates of the upcoming meetings.

If this is a role you feel you are suited for then you can submit an application to:

Unpaid Carers and Older People’s Rights Branch, Social Services and Integration Directorate, Welsh Government, Cathays Park, CF10 3NQ

Please use the Older People and Unpaid Carers mailbox: olderpeopleandcarers@gov.wales /  PoblHynaGofalwyr@llyw.cymru .

The Welsh Government welcomes applications in Welsh and English.  

Equality and diversity

The Welsh Government is committed to providing services which embrace diversity and which promote equality of opportunity. This is underpinned by the Equality Act 2010 and will be adhered to at each stage of the recruitment process. Our goal is to ensure that these commitments are also embedded in our day-to-day working practices with all our customers, colleagues and partners.

We welcome applications from everyone regardless of age, marriage and civil partnership (both same sex and opposite sex), impairment or health condition, sex, sexual orientation, pregnancy and maternity, race, religion or belief, gender identity or gender expression.

Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Ofalwyr Di-dâl

Mae Gofalwyr Cymru yn cegnogi Llywodraeth Cymru s'yn chwilio amdano unigolyn i gyfrannu eu harbenigedd a’u gwybodaeth at waith Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Ofalwyr Di-dâl.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn chwarae rôl allweddol yn natblygiad polisi i wella bywydau gofalwyr di-dâl ledled Cymru.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sydd â phrofiad byw o fod yn ofalwr di-dâl a all gymryd rhan weithredol mewn cyfarfodydd grŵp, a gynhelir bedair gwaith y flwyddyn. Nid yw hon yn swydd â chyflog, ond caiff treuliau rhesymol eu darparu. Darllenwch y disgrifiad swydd am ragor o wybodaeth.

Dylai eich cais gynnwys sut rydych yn bodloni gofynion y disgrifiad swydd ac unrhyw brofiad neu wybodaeth sy’n berthnasol i’r rôl. Gallwch gyflwyno eich cais ar ba bynnag ffurf sydd fwyaf cyfforddus i chi. Gall hynny fod ar ffurf dogfen Word neu ar ffurf fideo. Gofynnwn nad yw eich cais yn hirach na 500 o eiriau, neu ddim yn hirach na 5 munud os mai recordiad yw’r cais.

Anfonwch eich fideos drwy WeTransfer. https://wetransfer.com/

Nid oes angen i chi gofrestru er mwyn defnyddio’r rhaglen hon. Pan fyddwch yn clicio ar y ddolen bydd yn dweud ‘free – sign up’ a ‘pro – Get pro’. Anwybyddwch y rhain yn gyfan gwbl. O dan hynny, bydd dolen sy’n dweud ‘I just want to send files’. Cliciwch ar y ddolen hon.

Ar ôl clicio, bydd blwch ar ochr chwith eich sgrin. Pwyswch ar y groes las, fawr a dewch o hyd i’r fideo. Dewiswch y fideo a phwyswch ‘open’. Dydw i dal ddim yn siŵr pam ei fod yn dweud ‘open’ yn hytrach nag ‘upload’. Bydd yn cymryd hyd at funud. Nodwch ein cyfeiriad e-bost yn y blwch ‘email to’ a’ch cyfeiriad e-bost eich hun yn y blwch ‘Your email’. Unwaith rydych yn hapus â’r teitl, pwyswch ‘transfer’. Dylai gyrraedd o fewn 1 awr i chi ei anfon (yn dibynnu ar faint y ffeil).

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 14 Ebrill.

 

Bydd proses sifftio yn dilyn y dyddiad cau a bydd y rhai sy'n llwyddiannus ar y pwynt hwn yn cael eu dewis ar gyfer cyfweliad gyda swyddogion Llywodraeth Cymru ac aelodau Grŵp Cynghori’r Gweinidog.

Yn dilyn y cam cyfweliad caiff yr ymgeiswyr llwyddiannus eu gwahodd i fod yn rhan o’r grŵp.

Bydd gwybodaeth yn dilyn am sut y cewch eich cefnogi yn y rôl, ffocws gwaith Grŵp Cynghori’r Gweinidog a dyddiadau’r cyfarfodydd sydd i ddod.

Os yw hon yn rôl rydych yn teimlo eich bod yn addas ar ei chyfer, gallwch gyflwyno cais i:

Cangen Hawliau Gofalwyr Di-dâl a Phobl Hŷn, Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, CF10 3NQ

Defnyddiwch y blwch Pobl Hŷn a Gofalwyr Di-dâl: PoblHynaGofalwyr@llyw.cymru / olderpeopleandcarers@gov.wales.

Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg.  

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaethau sy’n croesawu amrywiaeth ac sy’n hyrwyddo cyfleoedd cyfartal. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn sail i hyn, a byddwn yn cadw ati ym mhob cam o’r broses recriwtio. Ein nod yw sicrhau bod yr ymrwymiadau hyn hefyd wedi’u hymgorffori yn ein harferion gweithio o ddydd i ddydd gyda’n holl gwsmeriaid, cydweithwyr a phartneriaid.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, beth bynnag eu hoedran, statws priodasol a phartneriaeth sifil (yr un rhyw a rhywiau gwahanol), nam neu gyflwr iechyd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, hunaniaeth rhywedd neu fynegiant rhywedd.

Back to top