Skip to the content
Choose your content
UK NI Scotland Wales

Join us Login Forum Media centre
Choose your content
UK NI Scotland Wales

Un o ysgogwyr mwyaf straen ariannol fu costau cynyddol biliau ynni yn y DU.

Mae hyn wedi rhoi pwysau aruthrol ar gostau byw o ddydd i ddydd. Mae’n sefyllfa sy’n symud yn gyflym, a gall hyn ychwanegu at yr heriau o reoli newid o’r fath yn emosiynol yn ogystal ag yn ariannol.

Os ydych yn cael trafferth gyda’ch costau ynni, mae rhai mesurau ar waith – y rhai a gynigir gan Lywodraeth y DU i helpu gyda chostau tymor byr biliau ynni, yn ogystal ag amrywiol ffyrdd posibl y gallech geisio mynd i’r afael â thlodi tanwydd a biliau mawr.

Rydym yn ymwybodol y gall llawer o’r mesurau hyn newid a byddwn yn ymdrechu i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi cyn gynted â phosibl ar gymorth posibl a allai fod ar gael i chi fel gofalwr, neu i’r person yr ydych yn gofalu amdano.

Cliciwch ar yr adrannau isod i ddarllen mwy am wahanol ffyrdd o gael help gyda'n biliau ynni.

Mae cymorth ar gael hefyd os ydych ar fudd-dal prawf modd:

Taliad Costau Byw Llywodraeth y DU

Bydd mwy nag 8 miliwn o aelwydydd ar fudd-daliadau prawf modd yn derbyn taliad o £650. Mae hyn yn cynnwys pob aelwyd sy’n derbyn Credyd Cynhwysol, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, Cymhorthdal ​​Incwm, Credyd Treth Gwaith, Credyd Treth Plant, a Chredyd Pensiwn.

Ac os ydych yn bensiynwr neu'n anabl ac yn derbyn rhai budd-daliadau efallai y bydd gennych hawl hefyd i dderbyn taliad untro o £300 a £150 yn y drefn honno.

I gael rhagor o fanylion am y taliadau hyn, cliciwch ar y ddolen hon.

Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf Llywodraeth Cymru 2022-2023

Gall aelwydydd cymwys hawlio taliad arian parod untro o £200 gan eu hawdurdod lleol. Pwrpas yr arian yw rhoi cymorth tuag at dalu biliau tanwydd gaeaf. Mae hyn yn ychwanegol at y taliad tanwydd gaeaf a gynigir gan Lywodraeth y DU.

Bydd y taliad ar gael i bob cwsmer ynni cymwys waeth sut y maent yn talu am danwydd. Mae hyn yn cynnwys taliadau a wneir ar fesurydd rhagdalu, drwy ddebyd uniongyrchol, a delir yn chwarterol neu ar gyfer y rhai sy'n defnyddio tanwydd oddi ar y grid.

Bydd y cynllun ar agor i aelwydydd lle mae ymgeisydd yn derbyn un o’r budd-daliadau cymhwyso:

Cymhorthdal ​​Incwm

Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Credyd Cynhwysol

Credydau Treth Gwaith

Credydau Treth Plant

Credyd Pensiwn

Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)

Lwfans Byw i'r Anabl (DLA)

Lwfans Gweini

Lwfans Gofalwr

Buddion Cyfrannol

Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor (CTRS)

Rhaid i ymgeiswyr hefyd fod yn gyfrifol am dalu'r biliau ynni ar gyfer yr eiddo.

Cliciwch ar y ddolen hon am ragor o wybodaeth.

The 23-24 payments are expected to be announced over the summer months of 2023.

Disgwylir i’r taliadau 23-24 gael eu cyhoeddi dros fisoedd yr haf 2023.

Taliad Tanwydd Gaeaf

Os cawsoch eich geni ar neu cyn 25 Medi 1956 gallech gael rhwng £250 a £600 i'ch helpu i dalu eich biliau gwresogi. Gelwir hyn yn ‘Taliad Tanwydd Gaeaf’ ac fe’i telir ym mis Tachwedd neu fis Rhagfyr.

Darganfyddwch fwy yma.

 

Taliad Tywydd Oer

Mae’r Taliad Tywydd Oer yn gweithredu o fis Tachwedd i fis Mawrth bob blwyddyn ac yn cefnogi aelwydydd ar fudd-daliadau penodol. Mae'n darparu £25 am bob cyfnod o 7 diwrnod o dywydd oer iawn rhwng 1 Tachwedd a 31 Mawrth.

Darganfyddwch fwy yma.

 

Mesurau Dwr

HelpU

Mae gan Ddŵr Cymru gynllun HelpU ar gyfer aelwydydd sydd ar yr incwm isaf. Mae’r tariff prawf modd hwn yn sicrhau y byddwch yn derbyn y bil dŵr blynyddol isaf a ddarperir gan y cwmni. Dylid nodi hefyd nad yw rhai budd-daliadau gan gynnwys budd-dal tai a lwfansau anabledd a gofalwr wedi'u cynnwys yn y broses prawf modd.

Darganfyddwch fwy yma.

 

Dŵr Cadarn

Mae Dŵr Cymru yn cynnig cymorth trwy gynllun Watersure i roi tariff blynyddol cyfradd sefydlog i bobl ar fudd-daliadau penodol ac sydd â chyflyrau meddygol sy'n gofyn am ddefnyddio dŵr ychwanegol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth yma.

Gyda biliau ynni ar ei draed mae llawer o bobl yn cael trafferth talu eu biliau neu'n poeni am y gaeaf a sut i ymdopi. Yn yr adran hon, byddwn yn rhoi gwybodaeth i chi am beth i'w wneud os ydych yn cael trafferth talu eich biliau ynni neu'n teimlo y gallwch yn y dyfodol - naill ai trwy ddebyd uniongyrchol/bil chwarterol neu fesurydd rhagdalu.

Debyd Uniongyrchol / Bil Chwarterol

Os ydych yn cael trafferth talu eich biliau ynni, y cam cyntaf yw cysylltu â’ch cyflenwr i roi gwybod iddynt eich bod yn cael trafferth.

Mae’n bosibl y gallwch drefnu cynllun talu gyda nhw drwy weithio allan beth allwch chi fforddio ei dalu. Os ydych ar fudd-daliadau, efallai y gallwch ad-dalu'ch dyled drwy'r Cynllun Tanwydd Uniongyrchol

Cynllun Lle i Anadlu

Os na allwch fforddio talu eich biliau ynni yn y tymor byr, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer Cynllun Lle i Natur Newid Cam. Yn cael ei alw’n swyddogol yn Gynllun Seibiant Dyled, ni fydd eich credydwyr yn gallu ychwanegu llog na ffioedd at eich dyledion, na chymryd camau gorfodi, am 60 diwrnod. Bydd angen i chi barhau i wneud eich taliadau rheolaidd os gallwch chi fforddio gwneud hynny.

Datgysylltu

Efallai eich bod yn poeni am gael eich datgysylltu – a gallai fod yn bosibl os nad ydych wedi talu bil ers 28 diwrnod. Fodd bynnag, mae rhai amgylchiadau – gan gynnwys os ydych yn hŷn neu’n anabl – lle na allwch gael eich datgysylltu rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth.

Mae’n bosibl bod eich cyflenwr hefyd wedi ymrwymo i ‘Ymrwymiad Bregusrwydd Energy UK’ – sy’n cynnwys peidio â’ch datgysylltu rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth os oes gennych blant o dan 16 oed yn byw gyda chi, neu ar unrhyw adeg:

 • yn anabl
 • â phroblemau iechyd hirdymor
 • yn cael problemau ariannol difrifol
 • â phlant o dan 6 oed yn byw gartref.

Ewch i dudalen Cyngor ar Bopeth (Cymru) ar ddatgysylltu am ragor o fanylion a chyngor drwy glicio ar y ddolen hon

Mesurydd Rhagdalu

Gelwir mesurydd rhagdalu hefyd yn fesurydd ‘talu-wrth-fynd’. Rydych chi'n ychwanegu at eich ynni trwy ddefnyddio cerdyn call, allwedd neu ffob - mewn rhai achosion, gellir gwneud hyn ar-lein neu ar ffôn clyfar, ond mewn llawer o achosion, mae angen i chi fynd i siop i ychwanegu ato.

Efallai y bydd eich cyflenwr am eich newid i fesurydd rhagdalu os byddwch yn mynd yn rhy bell ar ei hôl hi o ran biliau y byddwch fel arfer yn eu talu drwy Ddebyd Uniongyrchol bob mis, neu bob chwarter. Er y gall fod yn ddefnyddiol gallu talu am yr ynni a ddefnyddiwch bob wythnos dim ond os nad oes gennych ddigon o arian i ychwanegu at eich nwy a/neu drydan, ni fydd yn gweithio.

Mae cynlluniau ar waith fel talebau tanwydd a allai fod o gymorth, gweler isod.

Ni all eich cyflenwr eich gorfodi i symud i fesurydd rhagdalu yn yr achosion canlynol:

 • yn anabl mewn ffordd sy'n ei gwneud hi'n anodd cyrraedd, darllen neu ddefnyddio'r mesurydd
 • os oes gennych gyflwr iechyd meddwl sy'n ei gwneud hi'n anodd cyrraedd, darllen neu ddefnyddio'r mesurydd
 • â salwch sy'n effeithio ar eich anadlu, fel asthma
 • yn dioddef o salwch sy’n cael ei waethygu gan yr oerfel, fel arthritis
 • defnyddio offer meddygol sydd angen trydan - er enghraifft, lifft grisiau neu beiriant dialysis.

Mae amgylchiadau eraill lle na allwch gael eich symud i fesurydd rhagdalu – cliciwch ar y ddolen hon i gael gwybod mwy.

Cynllun Talebau Tanwydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid, i’w weinyddu drwy’r elusen Fuel Bank Foundation i gynyddu eu partneriaethau ledled Cymru a darparu talebau tanwydd i bobl yng Nghymru sydd ar fesurydd rhagdalu ac sydd angen cymorth i ychwanegu at eu mesurydd. Dywed y cyhoeddiad:

Bydd y rhwydwaith partner hwn yn galluogi’r Sefydliad i ddosbarthu tua 49,000 o dalebau (naill ai £30 yn ystod misoedd yr haf neu £49 yn y gaeaf) i aelwydydd rhagdalu ledled Cymru sydd mewn perygl o gael eu datgysylltu, gan ddarparu cymorth i tua 117,000 o unigolion (yn dibynnu ar faint aelwydydd). Bydd uchafswm o dair taleb fesul cartref mewn cyfnod o chwe mis ond mae gan bartneriaid atgyfeirio rywfaint o ddisgresiwn.

NYTH

Bydd cynllun Nyth Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru yn dod i ben ddiwedd Mawrth 2024, gyda chynllun newydd yn ei ddisodli ddydd Llun 1 Ebrill 2024. Bydd gan y cynllun newydd fwy o ffocws ar dechnolegau carbon isel ar gyfer y cartref lle mae'n gwneud synnwyr i wneud hynny, i gefnogi uchelgais Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn sero net erbyn 2050. O dan y cynllun newydd, bydd yr ateb gorau sy'n effeithlon o ran ynni yn cael ei ddarparu drwy inswleiddio, gwresogi carbon isel a thechnolegau adnewyddadwy.

Bydd Nyth yn parhau i roi cyngor i gwsmeriaid ar arbed ynni ac arian a bydd yn parhau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 6pm tan ddiwedd mis Mawrth 2024. Bydd cwsmeriaid hefyd yn gallu mynegi eu diddordeb yn y cynllun newydd drwy wasanaeth cynghori Nyth a thrafod cynlluniau eraill o ran effeithlonrwydd ynni a’r grantiau carbon isel sydd ar gael.

Er mwyn gwneud y gorau o’r broses o weithredu’r ceisiadau sydd ar y gweill erbyn diwedd mis Mawrth 2024, ni fyddwn yn cymryd ceisiadau newydd ac eithrio cwsmeriaid cymwys sy'n agored i niwed heb wres na dŵr poeth yn yr eiddo.

Byddwn yn cysylltu â chwsmeriaid sy'n mynegi diddordeb yn y cynllun newydd cyn gynted â phosibl yn dilyn lansiad y cynllun newydd.

Mae aelwydydd agored i niwed yn aelwydydd lle mae'r preswylwyr yn cynnwys un neu fwy o'r canlynol:

 • person dros 60 oed; 
  • plentyn neu blant dibynnol o dan 16 oed; 
  • person sengl o dan 25 oed,  
  • person sy'n byw gyda salwch hirdymor neu sy'n anabl

Cliciwch ar y ddolen hon am fwy o wybodaeth.

Latest updates

Press Release
Dummy image
Two million employees set to benefit from Carer’s Leave as final details of new law go through Parliament
28 Chwefror 24

Final legislation passed in Parliament yesterday seals a groundbreaking new right for two million employees with unpaid caring responsibilities to…

Press Release
Dummy image
MPs and Peers launch survey to gather unpaid carers’ views on their call for a new National Carers Strategy
08 Chwefror 24

A cross-party group of MPs and Peers have today launched a new survey to gather the views of unpaid carers…

Press Release
Dummy image
Coalition of Carers Organisations statement on Stormont restoration
31 Ionawr 24

Coalition of Carers Organisations statement on the significant damage of political stalemate to unpaid carers in Northern Ireland.

Press Release
Dummy image
Carers ‘hammered’ by cost of living crisis need benefits reform from new Assembly, charity warns
31 Ionawr 24

Carers NI response to new research from Deloitte showing that addressing the cost of living crisis is the top priority…

Got a question about caring?

Every day we hear from people who need help with looking after a friend or family member

Become a member for free

Joining Carers UK is free and takes just a few minutes.

Back to top