Skip to the content
Choose your content
UK NI Scotland Wales

Join us Login Forum Media centre
Choose your content
UK NI Scotland Wales

Pam cael asesiad o anghenion gofalwr?

Gallai cael asesiad o anghenion gofalwr fod yn gam cyntaf tuag at gael cymorth hanfodol. Dyma'ch cyfle i drafod yr help sydd ei angen arnoch chi fel gyrfa. Darganfyddwch sut y gallai wneud bywyd yn haws i chi a'r person rydych yn gofalu amdano.

Peidiwch â digalonni gan y gair 'asesu' - yn sicr nid yw'n brawf o'ch galluoedd fel gyrfa. Mae'n gyfle i roi gwybod i'ch cyngor lleol sut mae eich cyfrifoldebau gofalu yn effeithio arnoch chi'n gorfforol ac yn emosiynol. Byddant yn defnyddio'r asesiad i ganfod pa gymorth sydd ei angen arnoch, p'un a ydych yn fodlon neu'n gallu parhau i ofalu, yr hyn yr hoffech ei gyflawni yn eich bywyd bob dydd ac a ydych yn gymwys i gael cymorth.

Cynhelir y rhan fwyaf o asesiadau wyneb yn wyneb, er bod rhai cynghorau lleol yn cynnig yr opsiwn i gael yr asesiad ar-lein neu dros y ffôn. Dylid ei wneud ar amser ac mewn lle sy'n gyfleus i chi. Gall yr asesiad hefyd ddigwydd mewn mwy nag un rhan gyda'r rhan gyntaf yn cael ei galw'n sgwrs 'Beth Sy'n Bwysig'.

Bydd rhai canolfannau gofal lleol hefyd yn cynnal asesiadau o anghenion gofalwyr - mae'n werth gwirio gyda'ch sefydliad gofalwyr lleol.

Mae gan unrhyw un o unrhyw oedran yng Nghymru sy'n darparu cyfrifoldebau gofalu i ffrind neu aelod o'r teulu hawl i asesiad gofalwr. Does dim ots faint neu pa fath o ofal rydych chi'n ei ddarparu. Am ragor o fanylion, gweler ein taflen ffeithiau 'Asesiadau'.

Mae asesiad gofalwr yn wahanol i asesiad anghenion, sydd ar gyfer y person rydych yn gofalu amdano. Gallwch chi gael y ddau wedi'u gwneud ar yr un pryd os dymunwch. Mae gennych hawl i asesiad gofalwr p'un a yw'r person rydych yn gofalu amdano wedi cael asesiad anghenion ai peidio.

 

 

Cysylltwch â gwasanaethau cymdeithasol oedolion yn eich cyngor neu ymddiriedolaeth leol (yng Ngogledd Iwerddon). Os yw’r person yr ydych yn gofalu amdano yn byw mewn ardal arall, cysylltwch â’i gyngor lleol neu ymddiriedolaeth yn lle hynny (ac eithrio yng Nghymru, lle dylech gysylltu â’ch cyngor lleol eich hun o hyd).

Os ydych chi'n ofalwr i'ch plentyn, cysylltwch â'r adran plant ag anableddau.

Bydd yr asesiad yn para o leiaf awr. Gallwch ofyn am gael rhywun gyda chi fel y person rydych yn gofalu amdano, ffrind neu berthynas.

 

  

Casglwch yr holl wybodaeth berthnasol y bydd ei hangen arnoch:

 • eich rhif GIG
 • enw, cyfeiriad a rhif ffôn eich meddyg teulu
 • eich cyfeiriad e-bost
 • manylion cyswllt unrhyw un sy'n dod i'r asesiad gyda chi
 • manylion y person rydych yn gofalu amdano gan gynnwys ei enw, cyfeiriad, dyddiad geni a rhif GIG.

Pethau i feddwl amdanynt ymlaen llaw

 • Gwnewch restr o'r gwahanol ffyrdd rydych chi'n darparu cefnogaeth, fel cynnig cefnogaeth emosiynol, rheoli arian, helpu rhywun gyda gweithgareddau ymarferol fel siopa, sicrhau bod rhywun yn ddiogel rhag niwed, neu helpu gydag anghenion personol fel defnyddio'r ystafell ymolchi.
 • Ystyriwch sut mae gofalu yn effeithio ar eich bywyd. A yw'n gadael digon o amser i chi? A yw’n effeithio ar eich lles emosiynol – er enghraifft, a ydych yn aml yn teimlo’n flinedig neu’n unig? A yw'n effeithio arnoch chi'n gorfforol - er enghraifft, a ydych chi'n colli cwsg neu'n cael poen yn ôl o godi rhywun yn rheolaidd? A yw wedi effeithio ar eich gwaith, bywyd cymdeithasol neu addysg?
 • Os bydd y person yr ydych yn gofalu amdano yn bresennol yn yr asesiad, a fyddwch yn gallu siarad yn rhydd am unrhyw anawsterau sydd gennych?

Bydd yr aseswr yn trafod sut mae gofalu yn effeithio ar eich bywyd, gan gynnwys eich anghenion corfforol, meddyliol ac emosiynol. Dylent gwmpasu:

 • eich rôl fel gyrfa
 • sut rydych chi'n teimlo am ofalu
  p'un a ydych yn gallu neu'n barod i barhau fel gyrfa
 • eich iechyd
 • eich gwaith
 • cyfrifoldebau gofalu eraill
 • beth rydych chi'n mwynhau ei wneud yn
 • eich amser rhydd
 • cynllunio ar gyfer argyfyngau.

Byddwch yn onest ac yn realistig am eich rôl ofalu. Os byddwch chi'n gwisgo wyneb dewr neu'n chwarae i lawr unrhyw anawsterau, fe allech chi golli allan ar gymorth a chefnogaeth.

Bydd eich cyngor neu ymddiriedolaeth leol yn gweithio allan a yw eich anghenion yn gymwys ar gyfer cymorth. Os felly, byddant yn creu cynllun cymorth i chi. Efallai y byddan nhw’n rhoi gofal a chymorth i chi’n uniongyrchol, neu’n ei roi i’r person rydych chi’n gofalu amdano.

Os nad ydych yn gymwys i gael cymorth, mae'n rhaid iddynt roi gwybodaeth a chyngor i chi o hyd ar ble y gallwch fynd am help.

 

Mae llawer o wahanol fathau o gymorth y gallech fod â hawl iddynt, gan gynnwys:

 • cymorth ymarferol gyda gwaith tŷ neu swyddi garddio
 • hyfforddiant i'ch helpu gyda'ch rôl gofalu, er enghraifft wrth symud a thrafod y person rydych yn gofalu amdano
 • offer neu addasiadau i'ch cartref
 • cefnogaeth emosiynol fel cwnsela
 • seibiannau o ofalu, megis gofal seibiant i'r person rydych yn gofalu amdano
  cyngor am fudd-daliadau
 • cymorth i wella eich lles, fel mynediad i ddosbarthiadau ymarfer corff,
 • gweithgareddau cymdeithasol neu addysg oedolion.

A fydd yn rhaid i mi dalu?

Cynghorir cynghorau i beidio â chodi tâl ar ofalwyr am y cymorth a ddarperir iddynt, ond bydd rhai yn rhoi asesiad ariannol i chi i gyfrifo faint y gallwch fforddio ei dalu. Ni ddylent byth godi tâl am ofal a chymorth a ddarperir ar gyfer y person yr ydych yn gofalu amdano. Gweler ein taflen ffeithiau am ragor o wybodaeth am hyn.

 

 

Os ydych chi'n anghytuno â'r penderfyniad yn dilyn eich asesiad, mae yna ffyrdd i'w herio. Gweler ein canllawiau ar wneud cwynion yma.

Hyd yn oed os yw'ch cyngor neu ymddiriedolaeth yn honni na allant roi cymorth ariannol neu ymarferol i chi ar hyn o bryd, mae'n rhaid iddynt barhau i roi arweiniad a gwybodaeth i chi i ofalu am eich iechyd, lles a lles cyffredinol ac i'ch atal rhag datblygu anghenion cymorth yn yr ardal. dyfodol.

 

Factsheet

Download our factsheet for more information on assessments.

Latest updates

Press Release
Dummy image
Scheme supporting unpaid carers in the workplace celebrates 15-year anniversary
11 Gorffennaf 24

Employers for Carers (EfC), a membership forum set up to champion and promote effective workplace support for staff with caring…

Press Release
Dummy image
Carers UK welcome appointment of Stephen Kinnock MP
09 Gorffennaf 24

“We welcome the appointment of Stephen Kinnock MP as a Minister of State for Care in the Department of Health…

Press Release
Dummy image
Carers UK responds to Sir Keir Starmer's appointment as Prime Minister
05 Gorffennaf 24
Press Release
Dummy image
Northern Ireland urged to lead the way in support for unpaid carers
01 Gorffennaf 24

Carers NI welcomes the proposal within the Good Jobs Bill to give carers a legal right to access 5 days…

Got a question about caring?

Every day we hear from people who need help with looking after a friend or family member

Become a member for free

Joining Carers UK is free and takes just a few minutes.

Back to top