Skip to the content
Choose your content
UK NI Scotland Wales

Join us Login Forum Media centre
Choose your content
UK NI Scotland Wales

Lwfans Gofalwr

A ydych yn gymwys i gael Lwfans Gofalwr? Pam gwneud cais? Dysgwch fwy am y cymorth ariannol a allai fod ar gael os ydych yn ofalwr di-dâl neu ar incwm isel.

 

Carer's Allowance

Efallai y bydd gennych hawl i fudd-dal o'r enw Lwfans Gofalwr

Os byddwch yn treulio llawer o amser yn gofalu am rywun â salwch neu anabledd, efallai y bydd gennych hawl i arian ychwanegol ar ffurf budd-dal a elwir yn Lwfans Gofalwr.

Rydym yn esbonio beth yw Lwfans Gofalwr, pwy all ei hawlio, eich cyfrifoldebau tra’n ei dderbyn, sut i wneud cais a beth allwch chi ei wneud os cewch eich gwrthod.

 

 

Beth yw Lwfans Gofalwr?

Os ydych yn treulio o leiaf 35 awr yr wythnos yn gofalu am rywun â salwch neu anabledd, efallai y byddwch yn gymwys i gael arian ychwanegol o’r enw Lwfans Gofalwr.
Fe’i telir ar gyfradd o £76.75 yr wythnos (2023/24).

 

Pwy sy'n gallu hawlio Lwfans Gofalwr?

Ni all pob gofalwr dderbyn Lwfans Gofalwr. Efallai y byddwch yn gymwys os ydych yn cwrdd â phob un o'r amodau canlynol:

 • rydych yn gofalu am rywun sy'n derbyn budd-dal anabledd cymwys
 • Nid ydych yn ennill mwy na £139 yr wythnos (ar ôl didyniadau gan gynnwys treth, yswiriant gwladol a threuliau penodol). Dysgwch fwy am y terfyn enillion.
 • rydych yn gofalu am yr unigolyn hwnnw am o leiaf 35 awr yr wythnos
 • rydych yn 16 oed neu'n hŷn
 • nid ydych mewn addysg llawn amser
 • rydych yn cwrdd ag amodau preswyliaeth a phresenoldeb y DU

• You look after someone for at least 35 hours a week.
• You don’t earn more than £139 per week (after deductions including tax, national insurance and certain expenses). Find out more about the earnings limit.
• The person you care for receives a disability benefit (see below).
• You’re aged 16 or over.
• You’re not in full-time education.
• You meet UK residence and presence conditions and UK immigration conditions – Citizens Advice has detailed information on this. Contact Advice NI if you live in Northern Ireland.

For more details about each of the above requirements, read on and take a look at our Carer's Allowance factsheet.

Mae hyn yn golygu bod rhaid i'r unigolyn rydych yn gofalu amdano dderbyn:


Yn bwysig, bydd eich cofnod Yswiriant Gwladol yn helpu i adeiladu eich hawl i rai budd-daliadau’r wladwriaeth, megis Pensiwn y Wladwriaeth a Lwfans Mamolaeth. Mae Lwfans Gofalwr yn cyfrif tuag at eich cofnod Yswiriant Gwladol.

Sut mae hyn yn gweithio?

Byddwch yn cael credydau Yswiriant Gwladol yn awtomatig am bob wythnos y byddwch yn derbyn Lwfans Gofalwr.

Am bob wythnos y byddwch yn derbyn Lwfans Gofalwr, byddwch yn cael credyd YG Dosbarth 1 yn awtomatig i helpu i ddiogelu eich cofnod. Gall y credydau dosbarth 1 hyn helpu i fodloni’r amodau ar gyfer nifer o fudd-daliadau: Lwfans Ceisio Gwaith dull newydd, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth dull newydd, Lwfans Mamolaeth, a rhai budd-daliadau profedigaeth yn ogystal â Phensiwn y Wladwriaeth.

Gallwch wirio eich cofnod cyfraniadau ar wefan Llywodraeth y DU yma. Bydd credydau Dosbarth 3 yn helpu tuag at eich Pensiwn y Wladwriaeth, ond ar gyfer budd-daliadau eraill bydd angen i chi wirio'r amodau cymhwyster gwahanol oherwydd efallai na fydd credydau dosbarth 1 yn unig yn ddigon.

Credyd Gofalwr

Os na allwch hawlio Lwfans Gofalwr, mae hawlio Credyd Gofalwr yn ffordd arall o ddiogelu eich cofnod.

Ni chewch unrhyw arian os ydych yn hawlio Credyd Gofalwr, ond rydych yn cael credyd cyfraniad YG dosbarth 3 i helpu i ddiogelu eich cofnod.

Mae credydau Dosbarth 1 a Dosbarth 3 yn cyfrif tuag at Bensiwn y Wladwriaeth a rhai budd-daliadau profedigaeth. Fodd bynnag, nid yw credydau Dosbarth 3 yn cyfrif tuag at yr amodau cyfrannu ar gyfer Lwfans Ceisio Gwaith dull newydd, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth dull newydd a Lwfans Mamolaeth.

Darganfod mwy am Gredyd Gofalwr

 

Os ydych yn cael Pensiwn y Wladwriaeth, ni fyddwch yn gallu hawlio Lwfans Gofalwr ar yr un pryd, ond efallai y byddwch yn dal i gael budd o’r hyn a elwir yn ‘hawl sylfaenol’ iddo.

Darganfod mwy

Budd-daliadau i'r person rydych yn gofalu amdano

Ni fydd Lwfans Gofalwr yn lleihau nac yn atal rhai budd-daliadau anabledd (fel DAP, Lwfans Gweini, LBA) y mae’r person rydych yn gofalu amdano yn ei dderbyn. Fodd bynnag, weithiau gall effeithio ar unrhyw fudd-daliadau prawf modd a gânt.

Os yw’r person rydych yn gofalu amdano yn derbyn “premiwm anabledd difrifol” a delir gydag unrhyw rai o’u budd-daliadau prawf modd (fel LCCh ar sail incwm neu swm ychwanegol ar gyfer anabledd difrifol a delir gyda Chredyd Pensiwn), bydd hyn yn dod i ben pan fyddwch yn hawlio Lwfans Gofalwr .

Gall y symiau anabledd difrifol hyn hefyd effeithio ar faint o Fudd-dal Tai a Chymorth Treth y Cyngor/Gostyngiad y gall person ei gael felly os oes gennych unrhyw amheuon, mae'n syniad da trefnu gwiriad budd-dal. E-bostiwch ein tîm Llinell Gymorth Carers UK, advice@carersuk.org neu fel man cychwyn, gallech roi cynnig ar y gyfrifiannell budd-daliadau hon: www.carersuk.org/help-and-advice/financial-support/help-with-benefits/turn2us cyfrifiannell budd-daliadau

Budd-daliadau rydych yn eu hawlio

Fel arfer ni allwch hawlio Lwfans Gofalwr a chael eich talu os ydych eisoes yn hawlio Pensiwn y Wladwriaeth neu fudd-daliadau disodli incwm fel Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar gyfraniadau neu Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau. Yr eithriad yw os yw’r budd-daliadau hyn yn talu llai na £76.75 yr wythnos i chi, ac os felly gall Lwfans Gofalwr ychwanegu at eich incwm i’r swm hwn. Mae’r budd-daliadau hyn yn tueddu i dalu mwy na Lwfans Gofalwr felly anaml y bydd hyn yn berthnasol.

Fodd bynnag, mae’n dal yn werth gwneud cais am Lwfans Gofalwr os ydych yn cael y budd-daliadau hyn.

Mae hyn oherwydd y gallech fod â hawl i’r hyn a elwir yn ‘hawl sylfaenol’. Mae hyn yn golygu eich bod yn bodloni’r amodau cymhwyso ar gyfer Lwfans Gofalwr ond na allwch ei dalu oherwydd budd-dal arall rydych yn ei dderbyn.

Anfonir llythyr atoch yn tystio i'ch hawl sylfaenol i'r budd-dal, a all fod yn ddefnyddiol i helpu i brofi eich rôl ofalu os oes angen. Byddai hefyd yn golygu y gallai unrhyw fudd-dal prawf modd yr ydych eisoes yn ei dderbyn gael ei gynyddu, neu gallech ddod â hawl i fudd-dal prawf modd am y tro cyntaf.

Sut i hawlio Lwfans Gofalwr

Yn ogystal â dilyn y camau hyn isod, efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi edrych ar ein taflen ‘Awgrymiadau ar wneud cais’ os ydych yn gwneud cais am y tro cyntaf.


Cam 1: Gallwch wneud cais ar-lein yn gov.uk neu gallwch wneud cais drwy’r post drwy lenwi ffurflen o’r enw DS700 neu DS700(SP) os ydych yn cael pensiwn y wladwriaeth.

Mae'n werth cynnwys eich rhif ffôn symudol fel y gallant gysylltu â chi'n hawdd. Neu ffoniwch yr Uned Lwfans Gofalwr i ofyn am ffurflen hawlio ar 0800 731 0297. Os oes gennych anawsterau lleferydd neu glyw, gallwch gysylltu â nhw drwy ffôn testun ar 0800 731 0317.


Cam 2: Gallwch ddilyn y canllawiau ar wefan gov.uk i helpu, neu ofyn am gymorth gan asiantaeth gynghori leol os oes angen. Gall sefydliadau gofalwyr lleol hefyd gynnig cymorth - dewch o hyd i'ch un chi gan ddefnyddio ein cyfeiriadur.

 

Mae’n bwysig iawn gwneud yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod am unrhyw newidiadau i’ch amgylchiadau wrth iddynt ddigwydd i’r Uned Lwfans Gofalwyr yn gov.uk/carers-allowance-report-change neu drwy ffonio 0800 731 0297 (ffôn testun: 0800 731 0317). Yng Ngogledd Iwerddon, cysylltwch â'r Gwasanaeth Anabledd a Gofalwyr ar 0800 587 0912 (ffôn testun: 0800 012 1574) neu ar-lein yn www.nidirect.gov.uk/services/carers-allowance-report-changes-online.

Peidiwch â chymryd yn ganiataol os ydych chi wedi dweud wrth adran arall o’r llywodraeth, y cyngor, yr ymddiriedolaeth, neu CThEM y bydd y wybodaeth hon yn cael ei throsglwyddo.

Mae newidiadau mewn amgylchiadau yn cynnwys:

 • mae eich incwm neu gyflogaeth wedi newid
 • byddwch yn dechrau gweithio, ni waeth faint y byddwch yn ei ennill
 • rydych yn cymryd seibiant o ofalu neu deithio dramor
 • mae’r person rydych yn gofalu amdano yn mynd i’r ysbyty neu ofal preswyl
 • mae’r person rydych chi’n gofalu amdano wedi marw.


Mae ein taflen ffeithiau Lwfans Gofalwr yn cynnwys gwybodaeth fanylach.

Rhowch wybod am unrhyw newidiadau, ni waeth pa mor fach ydynt, gan y gallent effeithio ar y ffordd y caiff eich hawl i Lwfans Gofalwr ei weithio allan. Os byddwch yn parhau i gael Lwfans Gofalwr pan nad oes gennych hawl iddo, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu'r arian yn ôl neu hyd yn oed dalu dirwy. Opsiwn arall yw rhoi gwybod am unrhyw newidiadau ar-lein: www.gov.uk/carers-allowance.

Gallech ofyn i’r Adran Gwaith a Phensiynau (AGP) neu’r Adran Cymunedau (AC) yng Ngogledd Iwerddon i edrych ar y penderfyniad eto. Gelwir hyn yn ailystyriaeth orfodol ac mae'n rhaid ei wneud cyn i chi gymryd unrhyw gamau i apelio.

Os ydych chi'n dal i anghytuno â'r penderfyniad

Gallwch gyflwyno apêl i'r Gwasanaeth Tribiwnlys neu'r Gwasanaeth Apeliadau (TGA) yng Ngogledd Iwerddon. Anfonwch gopi o'r ailystyriaeth orfodol gyda'r apêl.

Mae terfynau amser ar gyfer y ddau gam, felly mae'n bwysig gweithredu'n gyflym. Fel arfer mae angen i chi gymryd camau o fewn mis. Gweler ein canllaw apelio penderfyniad budd-dal ar-lein am ragor o wybodaeth. Os byddwch yn disgyn y tu allan i'r terfyn amser, efallai y bydd yn bosibl herio penderfyniad o hyd.

 

Os ydych yn hawlio Lwfans Gofalwr, mae angen i chi sicrhau eich bod yn hysbysu’r Uned Lwfans Gofalwyr neu’r Gwasanaeth Anabledd a Gofalwyr (yng Ngogledd Iwerddon) am unrhyw newidiadau i’ch amgylchiadau a fyddai’n effeithio ar faint y byddwch yn ei dderbyn.

Rhowch wybod iddynt ar-lein yma neu gweler 'Beth os bydd fy Amgylchiadau'n newid'.

Ar hyn o bryd, mae’r trothwy enillion wedi’i osod ar £139 (2023/24) yr wythnos ar ôl didyniadau. Hyd yn oed os ydych chi ddim ond £1 dros y terfyn hwn, byddwch yn colli 100% o’ch Lwfans Gofalwr sydd ar hyn o bryd yn £76.75 yr wythnos yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Os na fyddwch yn hysbysu'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) am y newidiadau hyn drwy'r Uned Lwfans Gofalwr neu'r Gwasanaeth Anabledd a Gofalwyr, a bod Lwfans Gofalwr yn parhau i gael ei dalu pan nad oes gennych hawl iddo, gelwir hyn wedyn yn ' gordaliad' a byddech yn derbyn hysbysiad yn gofyn i chi ei dalu'n ôl gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Gallwch ddod o hyd i ragor o arweiniad ar ein tudalen gordaliadau yma. Ceisiwch gyngor os ydych yn poeni eich bod wedi cael Lwfans Gofalwr pan na ddylech. E-bostiwch ni ar advice@carersuk.org – rydym yn deall y gall hyn fod yn anodd ac rydym yma i helpu. Fel arall, gallech gysylltu â sefydliad cynghori lleol.

Os telir Lwfans Gofalwr i chi (neu os oes gennych hawl sylfaenol iddo), efallai y byddwch yn gymwys i gael arian ychwanegol a delir gydag unrhyw fudd-daliadau prawf modd a gewch megis Budd-dal Tai, Gostyngiad/Cymorth Treth y Cyngor, Cymhorthdal ​​Incwm, Cyflogaeth yn seiliedig ar incwm a Lwfans Cymorth neu Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm. Gelwir hyn yn Premiwm Gofalwr. Gweler ‘Beth yw’r Premiwm Gofalwr?’ am ragor o wybodaeth.


Os ydych yn derbyn Credyd Pensiwn, cyfeirir at yr arian ychwanegol hwn fel Ychwanegiad Gofalwr neu fe’i gelwir yn Elfen Gofalwr os telir Credyd Cynhwysol i chi.

 

Taflen ffeithiau

Lawrlwythwch ein taflen ffeithiau i gael rhagor o wybodaeth am Lwfans Gofalwr.

Easy Read Carers Allowance Guide Update 2022 ENG

PDF(2457.8MB)

Download our Easy Read Carer's Allowance guide for more information

Download

Ble gallaf gael rhagor o gymorth a chefnogaeth?

Gweler ein taflen ffeithiau, Lwfans Gofalwr, am ragor o fanylion am y pynciau a restrir uchod ac am fanylion cyswllt sefydliadau a all ddarparu cyngor mwy penodol. Os oes gennych ymholiad penodol, gallwch hefyd anfon e-bost at ein tîm Llinell Gymorth ar advice@carersuk.org.

Mae gennym hefyd dudalennau gwybodaeth pellach yn yr adran hon sy’n ymdrin â:

Back to top