Skip to the content
Choose your content
UK NI Scotland Wales

Join us Login Forum Media centre
Choose your content
UK NI Scotland Wales

Mae dyddiad gweithredu’r Ddeddf Absenoldeb Gofalwyr a’r rheoliadau drafft newydd gael eu cyflwyno i Senedd y DU.

Derbyniodd Deddf Absenoldeb Gofalwr 2023 Gydsyniad Brenhinol ym mis Mai 2023 a daw’r gyfraith i rym ym mis Ebrill 2024. Fel cyflogwr, mae angen ichi fod yn barod i gyflawni newidiadau i’r ffordd yr ydych yn cynnig cymorth i bob gofalwr di-dâl yn eich gweithlu.

Bydd ein Tîm Cyflogwyr i Ofalwyr Cymru yn Cynhalwyr Cymru yn darparu cyfres o weminarau i gefnogi cyflogwyr gyda gweithrediad y Ddeddf Absenoldeb Gofalwyr. Rydym hefyd yn gallu darparu gweithdai mewnol wedi'u teilwra i'ch sefydliad neu sesiwn ymgynghori i weithio gyda chi ar weithredu'r Ddeddf. Gallwn hyd yn oed ddatblygu cymorth presennol ar gyfer eich staff sydd â chyfrifoldebau gofalu.

E-bostiwch ein tîm Cyflogwyr i Ofalwyr yn employers@carerswales.org am ragor o wybodaeth neu cofrestrwch isod.

Cofrestrwch am ragor o ddiweddariadau, gwybodaeth a mynediad i hyfforddiant yn y dyfodol ar y Ddeddf Absenoldeb Gofalwyr gyda Gofalwyr Cymru drwy gofrestru ar ein rhestr bostio

Mae mwy nag un o bob saith o bobl mewn unrhyw weithle yn ofalwr, Trwy weithio gyda Gofalwyr Cymru i baratoi ar gyfer cyflwyno’r gyfraith hon, byddwch yn dangos i’ch staff eich bod yn eu gwerthfawrogi fel gweithwyr ac yn cydnabod yr heriau unigryw y maent yn eu hwynebu ar yr un pryd a gofalu am rywun. 

 • Cyflwyno hawl newydd a hyblyg i un wythnos absenoldeb di-dâl y flwyddyn i weithwyr sy'n darparu neu'n trefnu gofal am berthynas neu ddibynnydd. 
 • Bod ar gael o ddiwrnod cyntaf eu cyflogaeth 
 • Caniatâi weithwyr gymryd yr absenoldeb hyblyg ar gyfer ymrwymiadau gofal a gynlluniwyd ac a ragwelir 
 • Cynnig yr un amddiffyniadau cyflogaeth i weithwyr sy'n cymryd yr absenoldeb hwn sy'n gysylltiedig â mathau eraill o absenoldeb sy'n gysylltiedig â theulu, sy'n golygu y byddant yn cael eu hamddiffyn rhag cael eu diswyddo neu unrhyw niwed oherwydd eu bod wedi cymryd amser i ffwrdd. 
 • bydd y ddeddfwriaeth yn cwmpasu gweithwyr yng Nghymru, Lloegr a'r Alban
  i fod â hawl i gymryd Absenoldeb Gofalwr, mae angen i weithwyr fod yn darparu gofal hirdymor
 • bydd modd cymryd y gwyliau mewn hanner diwrnodau neu ddiwrnodau llawn, hyd at ac yn cynnwys cymryd bloc o wythnos gyfan o wyliau ar unwaith
 • y cyfnod rhybudd y mae angen i gyflogai ei roi i gymryd y gwyliau yw dwywaith yr amser y mae angen ei gymryd cyn diwrnod cynharaf y gwyliau
 • nid oes angen i weithiwr hysbysu ei gyflogwr yn ysgrifenedig ynghylch ei gais i gymryd Absenoldeb Gofalwr, er y gall wneud hynny os yw’n dymuno
 • yn bwysig iawn, bydd gan weithwyr sy’n cymryd Absenoldeb Gofalwr yr un amddiffyniadau cyflogaeth ag sy’n gysylltiedig â mathau eraill o absenoldeb sy’n gysylltiedig â theulu. Mae hyn yn cynnwys amddiffyniad rhag diswyddiad
 • neu anfantais o ganlyniad i gymryd yr absenoldeb.

Mae’r dystiolaeth gan ofalwyr yn awgrymu y gallai gweithredu Lefel Gofalwyr ddod â nifer o fanteision yn ei sgîl:

 • helpu i gadw gofalwyr mewn gwaith cyflogedig
 • hyrwyddo gwell iechyd a lles
 • gwella cysondeb cefnogaeth
 • grymuso gofalwyr di-dâl
 • hyrwyddo datblygiad polisïau newydd a phellach

Bydd y Ddeddf newydd hefyd yn cael canlyniad buddiol i gyflogwyr mewn marchnad gyflogaeth dynn lle mae costau recriwtio uwch. Mae mwy nag un o bob saith o bobl mewn unrhyw weithle yn ofalwr. Drwy weithio gyda Gofalwyr Cymru i baratoi ar gyfer cyflwyno’r gyfraith hon, byddwch yn dangos i’ch staff eich bod yn eu gwerthfawrogi fel gweithwyr ac yn cydnabod yr heriau unigryw y maent yn eu hwynebu wrth ofalu am rywun hefyd.

Mae cannoedd o filoedd o bobl yng Nghymru yn jyglo cyflogaeth â thâl â'u cyfrifoldebau gofalu. Mae gofalu yn fwyaf tebygol o effeithio ar oriau brig mewn gyrfa, ond gall effeithio ar bob oedran. Canfu’r cyfrifiad fod y gyfran fwyaf o bobl sy’n gofalu yng Nghymru o’r grŵp oedran 55-59, gyda thros 40,000 o bobl 55-59 oed yn darparu gofal. Mae hefyd yn effeithio ar fenywod yn wahanol i ddynion. Mae gan fenyw siawns 50:50 o ddarparu gofal erbyn ei bod yn 42; mae gan ddynion yr un siawns erbyn eu bod 50 – 8 mlynedd yn ddiweddarach..

Gyda thimau mewnol yn gweithio gyda chyflogwyr a llunwyr polisi – ac fel siarter gydag anghenion gofalwyr wrth wraidd popeth a wnawn – mae Gofalwyr Cymru mewn sefyllfa unigryw i’ch cefnogi i wneud yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â’ch gofynion cyfreithiol. dan y Ddeddf.

Mae Cyflogwyr i Ofalwyr Cymru yn fforwm aelodau cyflogwyr a sefydlwyd gan Gofalwyr Cymru yn 2018 fel ehangiad o Cyflogwyr i Ofalwyr Cymru a lansiwyd yn 2009 . Mae bellach yn cyrraedd tua 100,000 o weithwyr ledled Cymru. Mae gwasanaethau aelodau yn cynnwys llwyfan digidol dwyieithog pwrpasol gydag ystod o adnoddau ymarferol gan gynnwys e-ddysgu, pecynnau cymorth, polisïau enghreifftiol ac astudiaethau achos, a bydd gennych fynediad i hyfforddiant arbenigol a digwyddiadau ymgynghori a rhwydweithio i gyflogwyr.

Ydych chi'n barod ar gyfer canllaw'r Ddeddf

Darllenwch ein llyfryn defnyddiol i gael rhagor o wybodaeth am beth bydd y gyfraith newydd yn ei olygu i gyflogwyr a pham bod e’n arfer da cefnogi gofalwyr yn y gweithle 

Cyflogwyr i Ofalwyr Cymru

Fforwm busnes a gwasanaeth yw Cyflogwyr i Ofalwyr Cymru a sefydlwyd gan Gofalwyr Cymru yn 2018 fel ehangiad o Employers for Carers a sefydlwyd gan Carers UK yn 2009. Mae bellach yn cyrraedd tua 100,000 o weithwyr ledled Cymru. Gwasanaethau aelodau gan gynnwys llwyfan digidol pwrpasol gydag ystod o adnoddau ymarferol gan gynnwys e-ddysgu, pecynnau cymorth, polisïau enghreifftiol ac astudiaethau achos, mynediad at hyfforddiant arbenigol ac ymgynghoriaeth a digwyddiadau rhwydweithio i gyflogwyr.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth: https://www.employersforcarers.org/about-us/wales-hub/

Cofrestrwch am ragor o ddiweddariadau, gwybodaeth a mynediad i hyfforddiant yn y dyfodol ar y Ddeddf Absenoldeb Gofalwyr gyda Gofalwyr Cymru drwy gofrestru ar ein rhestr bostio

Back to top