Skip to the content
Choose your content
UK NI Scotland Wales

Join us Login Forum Media centre
Choose your content
UK NI Scotland Wales

Gofalu am rywun

Canllaw gydag awgrymiadau, cyngor a chefnogaeth i ofalwyr di-dâl


Ydych chi'n gofalu am rywun ond yn ansicr o'ch hawliau a pha gymorth y mae gennych hawl iddo? Mae ein canllaw yn esbonio’r gwahanol fudd-daliadau a chymorth sydd ar gael i ofalwyr gam wrth gam. Mae gofalu am rywun hefyd yn cynnig llawer o syniadau ymarferol i helpu i wneud bywyd yn haws i chi wrth gymryd eich cyfrifoldebau gofalu.

 

Cael y canllaw

Gofalu am rywun yw ein canllaw blaenllaw ar gyfer unrhyw un sy'n gofalu am deulu neu ffrindiau. Mae’r canllaw yn fan cychwyn ardderchog ac yn rhoi trosolwg o bopeth sydd angen i chi ei wybod, o’ch hawliau, i awgrymiadau ymarferol ac opsiynau cymorth ariannol.

Mae gennym bedwar fersiwn ar gael i adlewyrchu’r gwahanol ddeddfwriaethau ar draws y gwledydd, yn ogystal â fersiwn Gymraeg a Phwyleg yng Nghymru:

 

   

   


Dolenni i fersiynau ar-lein:

Cymru - Saesneg   

Cymru - Cymraeg   

Cymru - Pwyleg

Lloegr

Alban

Gogledd Iwerddon

Gallwch archebu copïau wedi’u hargraffu o’n siop ar-lein neu drwy gysylltu â swyddfa Gofalwyr Cymru yn info@carerswales.org.


Beth mae'n ei gwmpasu?

 

Mae canllaw Carers UK Gofalu am rywun wedi’i rannu i’r adrannau canlynol: cael cymorth a chefnogaeth, eich arian a’ch gwaith.

Nodweddion y canllaw:

  • Canllaw i ofalwyr: cyflwyniad darluniadol i heriau gofalu, o wneud penderfyniadau anodd i ofalu am eich iechyd a’ch lles.
  • Budd-daliadau: trosolwg o ba fudd-daliadau y gallech chi neu’r person rydych yn gofalu amdano fod â hawl iddynt a gwybodaeth am sut i gael gwiriad budd-daliadau.
  • Cymorth ariannol arall: gan gynnwys help gyda'r dreth gyngor, costau tanwydd, pensiynau a chostau iechyd.
  • Cymorth ymarferol: gan gynnwys asesiad gofal cymunedol, trefnu asesiad gofalwr a thaliadau uniongyrchol.
  • Technoleg: gwybodaeth am dechnoleg iechyd a gofal a allai wneud bywyd yn haws i chi a’r rhai yr ydych yn gofalu amdanynt.
  • Eich gweithle: eich hawliau yn y gwaith, o weithio hyblyg ac absenoldeb rhiant i amddiffyniad rhag gwahaniaethu.
  • Cymorth arall: sut i ddod o hyd i help arall yn genedlaethol ac yn eich cymuned leol
Back to top