Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Carer's Allowance (Wales)

Carer’s Allowance is the main benefit for carers.

If you can be paid Carer’s Allowance it is £69.70 a week. The amount paid is reviewed each year in April but isn’t necessarily increased. If you are getting certain other benefits, including a State Pension, then you may not be able to be paid Carer’s Allowance, although it may still be worth you making a claim - see page 10 for further information.

Carer’s Allowance is not a contributory benefit based on your National Insurance record. Carer’s Allowance is also not a means-tested benefit and so is not based on your and any partner’s income and capital. However, there is a cap on how much you can earn from work and still be entitled to Carer’s Allowance - see page 7 for further information.

Carer’s Allowance is taxable. However, carers will only have to pay tax if they have other sources of taxable income such as occupational or personal pensions or part-time earnings and if this combined income takes them over the threshold for paying tax. Carer’s Allowance on its own is below this threshold

This document is available in an easy read format


Carer's Allowance

Carers Alowance 2021 front cover

This factsheet contains information on:

 • What is Carer’s Allowance?
 • Who can claim Carer’s Allowance?
 • Carer’s Allowance and other benefits
 • Protecting your National Insurance (NI) record
 • How to claim Carer’s Allowance
 • The decision
 • What to do if your circumstances change

Carer's Allowance 2022-23
back to top

Lwfans Gofalwr

Lwfans Gofalwr yw’r prif fudd-dal i ofalwyr.

Os gallwch gael Lwfans Gofalwr mae’n £69.70 yr wythnos. Mae’r swm a delir yn cael ei adolygu bob blwyddyn ym mis Ebrill ond nid yw o reidrwydd yn cynyddu. Os ydych yn cael budd-daliadau penodol eraill, gan gynnwys Pensiwn y Wladwriaeth, efallai na fyddwch yn gallu cael Lwfans Gofalwr, er y gallai fod yn werth i chi wneud cais o hyd - gweler tudalen 10 am ragor o wybodaeth.

Nid yw Lwfans Gofalwr yn fudd-dal cyfrannol yn seiliedig ar eich cofnod Yswiriant Gwladol. Nid yw Lwfans Gofalwr ychwaith yn fudd-dal prawf modd ac felly nid yw’n seiliedig ar eich incwm a’ch cyfalaf chi ac unrhyw bartner. Fodd bynnag, mae cap ar faint y gallwch ei ennill o’r gwaith ac yn dal i fod yn gymwys i gael Lwfans Gofalwr - gweler tudalen 7 am ragor o wybodaeth.

Mae Lwfans Gofalwr yn drethadwy. Fodd bynnag, dim ond os oes ganddynt ffynonellau eraill o incwm trethadwy fel pensiynau galwedigaethol neu bersonol neu enillion rhan-amser y bydd yn rhaid i ofalwyr dalu treth ac os bydd yr incwm cyfunol hwn yn mynd â nhw dros y trothwy ar gyfer talu treth. Mae Lwfans Gofalwr ar ei ben ei hun yn is na’r trothwy hwn.

 

Welsh Carers Allowance 1920
 
Mae'r daflen ffeithiau hon yn cynnwys gwybodaeth ar
 
 • Beth yw Lwfans Gofalwr?
 • Pwy sy'n gallu hawlio Lwfans Gofalwr?
 • Lwfans Gofalwr a budd-daliadau eraill
 • Diogelu eich cofnod Yswiriant Gwladol
 • Sut i hawlio Lwfans Gofalwr
 • Y penderfyniad
 • Beth i'w wneud os yw eich amgylchiadau'n newid

Lwfans Gofalwr
back to top
Back to top