Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US
WAL
News

New Easy Read Carers Allowance Guide in Wales

24 November 2020

To start Carers Rights Day week, Carers Wales are delighted to announce our first ever Easy Read Guide for Carers Allowance

This guide is to support those with a learning disability or need support to understand complex documents claim Carers Allowance. Recent research from Carers Wales suggests that up to 1/5 (State of Caring in Wales, 2019) of people who are caring for a loved one also consider themselves to have a disability of their own. It is essential to empower anyone with a caring responsibility to be able to access the financial support they need to continue caring and this guide is designed to support those with additional need.

This guide is available in English and Welsh.

Carers Wales would like to thank Easy Read Wales [link] for their support in producing this document. This document has been created as part of Carers Wales’ Sustainable Social Services Third Sector grant awarded by Welsh Government in April 2020.

You can find the link to the guides here and paper copies of the guide can be ordered by contacting Carers Wales at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Carers Rights Day is on Thursday 26th November. Find out more about Carers Rights Day here


I ddechrau wythnos Diwrnod Hawliau Gofalwyr, mae'n bleser gan Gofalwyr Cymru gyhoeddi ein Canllaw Hawdd i'w Darllen gyntaf ar gyfer Lwfans Gofalwyr.

Pwrpas y canllaw hwn yw cefnogi'r rheini ag anabledd dysgu neu sydd angen cymorth i ddeall dogfennau cymhleth sy'n hawlio Lwfans Gofalwyr. Mae ymchwil diweddar gan Ofalwyr Cymru yn awgrymu bod hyd at 1/5 (Cyflwr Gofalu yng Nghymru, 2019) o bobl sy'n gofalu am rywun annwyl hefyd yn ystyried eu hunain ag anabledd eu hunain. Mae'n hanfodol grymuso unrhyw un sydd â chyfrifoldeb gofalu i allu cyrchu'r cymorth ariannol sydd ei angen arnynt i barhau i ofalu ac mae'r canllaw hwn wedi'i gynllunio i gefnogi'r rhai ag angen ychwanegol.

Mae'r canllaw hwn ar gael yn Saesneg a Chymraeg.

Hoffai Gofalwyr Cymru ddiolch i Easy Read Wales [dolen] am eu cefnogaeth i gynhyrchu'r ddogfen hon. Mae’r ddogfen hon wedi’i chreu fel rhan o grant Trydydd Sector Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy Carers Wales ’a ddyfarnwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Ebrill 2020.

Gallwch ddod o hyd i'r ddolen i'r canllawiau yma a gellir archebu copïau papur o'r canllaw trwy gysylltu â Gofalwyr Cymru yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mae Diwrnod Hawliau Gofalwyr ddydd Iau 26 Tachwedd. Darganfyddwch fwy am Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr yma

Back to top