Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US
WAL
News

Gofalwyr Cymru yn lansio Ymrwymiad Iaith Gymraeg newydd

01 March 2022

Ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni, mae Gofalwyr Cymru yn falch iawn o ailddatgan ein hymrwymiad i’r Gymraeg gyda Chynllun Datblygu’r Gymraeg newydd.

Mae Gofalwyr Cymru wedi gweithio ochr yn ochr â Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg i ddatblygu’r cynllun newydd hwn. Mae’r Cynllun yn ceisio annog y defnydd o’r Gymraeg yn rhagweithiol drwy ein gwaith, ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Bydd gwelliannau i’n cynnig Iaith Gymraeg yn cael eu cyflwyno’n raddol dros y flwyddyn. Bydd hyn yn cynnwys gallu darllen ein holl gyhoeddiadau yn Gymraeg, cynnal ein hymgyrchoedd yn Gymraeg, cysylltu â ni yn Gymraeg, gwella mynediad i gynnwys Cymraeg ar ein gwefan a helpu ein staff i ddysgu Cymraeg.

Dechreuwn gyda lansiad ein sianel cyfryngau cymdeithasol Gymraeg bwrpasol gyntaf - @GofalwyrCymru ar Twitter. Bydd y sianel hon yn eistedd ochr yn ochr â’n portffolio presennol o arlwy cyfryngau cymdeithasol i barhau i rannu’r newyddion, y cyfleoedd a’r wybodaeth ddiweddaraf i ofalwyr di-dâl ledled Cymru.

Hoffai Gofalwyr Cymru hefyd estyn ein gweddïau a’n meddyliau i deulu, ffrindiau a chydweithwyr Comisiynydd y Gymraeg Aled Roberts a fu farw’n ddiweddar yn anffodus.

Cyfarwyddwr Gofalwyr Cymru, Claire Morgan:

‘Mae mynediad at wybodaeth a chymorth yn hollbwysig er mwyn galluogi gofalwyr di-dâl i ofalu’n ddiogel ac yn hyderus. Heddiw, rydym yn adnewyddu ein hymrwymiad i ddarparu gwybodaeth a chymorth yn y Gymraeg.

Dros y ddwy flynedd diwethaf, mae pob adnodd gwybodaeth wedi ei greu yn ddwyieithog gan gynnwys # ein hyb llesiant ac adnoddau fideo. Wrth inni symud ymlaen, rydym yn mynd i wella’r amlygrwydd i’r adnoddau hyn a chynyddu amlygrwydd ein harlwy Cymraeg.

Mae’r gwaith hwn yn cyd-fynd â’n nod cyffredinol o wneud ein hadnoddau’n fwy hygyrch, gan gynnwys y gwaith parhaus o gynhyrchu fersiynau hawdd eu darllen o’n canllawiau, fideos ag iaith arwyddion a mabwysiadu digwyddiadau hybrid sy’n cefnogi gofalwyr i’n cyrraedd ar-lein neu wyneb yn wyneb’.

Back to top