Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US
WAL
News

Carers Wales responds to the Welsh Government's Social Care Recovery Framework

29 July 2021

On Wednesday 21st July, the Welsh Government released its Social Care Recovery Framework; containing proposals to support the social care and care home sectors in Wales during the post COVID-19 pandemic recovery period.

Carers Wales welcomes the focus on unpaid carers throughout the document and acknowledgment of the personal impact the pandemic has had on carers. Carers are a key constituent part of social care in Wales and the identification for the need of greater support is further welcomed.

The recovery framework aims to ensure that carers will be properly supported and we call for tangible commitments to be issued by the Welsh Government as soon as possible to deliver meaningful change for carers.   Robust measures also need to be taken into account by Welsh Government and Local Authorities to identify, assess and support carers throughout the recovery to ensure that the intended outcomes of the recovery plan are fully integrated in post-pandemic services.

Beth Evans, Policy Manager at Carers Wales

“Unpaid carers have been at the forefront of supporting services throughout the COVID-19 pandemic with our research suggesting that unpaid carers contributed £12.6 billion worth of care to Wales during the initial 12 months of the pandemic.

It is essential that the Welsh Government recognises and puts in place support for carers as many are burnt out from the requirement to provide care without support for such an extended period of time.

We are pleased to see the Welsh Government take a first step on this journey with the intrinsic inclusion of carers throughout the Social Care Recovery Framework.  This is an opportunity to make Wales a more carer friendly country but action and effective monitoring needs to take place to ensure that the commitments are met and carers are properly valued and supported.”

----------------------------------------------------------------------------

Ddydd Mercher 21ain Gorffennaf, rhyddhaodd Llywodraeth Cymru ei Fframwaith Adfer Gofal Cymdeithasol; yn cynnwys cynigion i gefnogi'r sectorau gofal cymdeithasol a chartrefi gofal yng Nghymru yn ystod y cyfnod adfer pandemig ar ôl COVID-19.

Mae Gofalwyr Cymru yn croesawu'r ffocws ar ofalwyr di-dâl trwy'r ddogfen i gyd a chydnabod yr effaith bersonol y mae'r pandemig wedi'i chael ar ofalwyr. Mae gofalwyr yn rhan allweddol o ofal cymdeithasol yng Nghymru a chroesewir ymhellach yr angen am fwy o gefnogaeth.

Nod y fframwaith adfer yw sicrhau y bydd gofalwyr yn cael cefnogaeth briodol ac rydym yn galw am i ymrwymiadau diriaethol gael eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru cyn gynted â phosibl i sicrhau newid ystyrlon i ofalwyr. Mae angen i Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol ystyried mesurau cadarn hefyd i nodi, asesu a chefnogi gofalwyr trwy gydol yr adferiad er mwyn sicrhau bod canlyniadau bwriadedig yn y  cynllun adfer wedi'u hintegreiddio'n llawn mewn gwasanaethau ôl-bandemig.

Beth Evans, Rheolwr Polisi Gofalwyr Cymru

“Mae gofalwyr di-dâl wedi bod ar flaen y gad o ran cefnogi gwasanaethau trwy gydol y pandemig COVID-19 gyda’n hymchwil yn awgrymu bod gofalwyr di-dâl wedi cyfrannu gwerth £ 12.6 biliwn o ofal i Gymru yn ystod 12 mis cychwynnol y pandemig.

Mae'n hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn cydnabod ac yn rhoi cefnogaeth i ofalwyr gan fod llawer yn cael eu llosgi mas o'r gofyniad i ddarparu gofal heb gefnogaeth am gyfnod mor estynedig.

Rydym yn falch o weld Llywodraeth Cymru yn cymryd cam cyntaf ar y siwrnai hon gyda chynnwys gofalwyr yn gynhenid ​​trwy'r Fframwaith Adfer Gofal Cymdeithasol. Dyma gyfle i wneud Cymru yn wlad sy'n fwy cyfeillgar i ofalwyr ond mae angen gweithredu a monitro yn effeithiol i sicrhau bod yr ymrwymiadau'n cael eu cyflawni a bod gofalwyr yn cael eu gwerthfawrogi a'u cefnogi'n iawn. "

Back to top