Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Bydd Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2021 yn cael ei gynnal ddydd Iau 25 Tachwedd

P'un a ydych chi'n ofalwr newydd neu wedi bod yn gofalu am rywun am gyfnod, credwn ei bod yn bwysig eich bod yn deall eich hawliau ac yn gallu cyrchu'r gefnogaeth sydd ar gael i chi cyn gynted ag y bydd ei angen arnoch. Mae llawer o bobl yn ysgwyddo cyfrifoldebau gofalu dros eu perthnasau a'u ffrindiau sy'n anabl, yn sâl neu'n hŷn ac sydd angen cefnogaeth. Bob blwyddyn, mae Diwrnod Hawliau Gofalwyr yn helpu i:

  • sicrhau bod gofalwyr yn ymwybodol o'u hawliau
  • rhoi gwybod i ofalwyr ble i gael help a chefnogaeth
  • codi ymwybyddiaeth o anghenion gofalwyr.

Bydd ymgyrch Diwrnod Hawliau Gofalwyr eleni yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth o'r hawliau sydd gan ofalwyr di-dâl. Mae'r pandemig wedi cael effaith enfawr ar fywydau gofalwyr, gan effeithio ar fynediad at wasanaethau, y gallu i jyglo gwaith a gofal a llawer mwy. Dyna pam ei bod hi'n bwysicach nag erioed bod gofalwyr yn ymwybodol o'r hyn y mae ganddyn nhw'r hawl iddo.

Y them ar gyfer Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2021 yw 'Gwybod Eich Hawliau'

Mewn arolwg o bron i 600 o ofalwyr yng Nghymru, gwelsom:

  • Mae pedwar o bob pum gofalwr di-dâl yn darparu mwy o ofal i berthnasau
  • Nododd 76% fod anghenion y person y maent yn gofalu amdanynt wedi cynyddu yn ystod y pandemig
  • Roedd dwy ran o dair (68%) yn poeni sut y byddant yn ymdopi trwy gloi pellach neu gyfyngiadau lleol.

Mae angen i ofalwyr wybod eu hawliau ble bynnag maen nhw ar eu taith ofalgar: p'un a ydyn nhw yn y gweithle, mewn lleoliad gofal iechyd, wrth ryngweithio â gweithwyr proffesiynol neu gartref. Y Diwrnod Hawliau Gofalwyr hwn, rydym am rymuso gofalwyr gyda gwybodaeth a chefnogaeth, fel y gallant deimlo'n hyderus yn gofyn am yr hyn sydd ei angen arnynt. Rydym hefyd eisiau i ofalwyr wybod sut i herio pethau pan nad yw eu hawliau'n cael eu bodloni.

Cefnogir Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2021 gan Barclays LifeSkills


Os ydych chi'n gofalu am rywun ac eisiau gwybod mwy am eich hawliau, cliciwch yma i ddarllen ein canllaw Gofalu am rywun.

Back to top