Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Track the Act Jocelyn

Helpwch ni i Dilyn y Ddeddf

Rydym am i ofalwyr ledled Cymru ein helpu ni i Ddilyn y Ddeddf, fel y gallwn weld beth sy'n gwneud gwahaniaeth i'ch bywyd, a beth yn rhagor sydd angen ei wneud. Ewch ati i gwblhau ein harolwg byr a dwedwch wrthym am eich profiadau.

Dilyn Y Ddeff

Am fersiwn papur ffoniwch 02920 811370

Lawrlwythwch yma yn Gymraeg

Neu yn Saesneg:


Erbyn hyn mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) wedi bod mewn grym yng Nghymru ers 6 Ebrill 2016.

Nod y Ddeddf hon yw gweddnewid y ffordd mae gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu cyflenwi yng Nghymru ac mae’n cynnwys hawliau cyfreithiol newydd pwysig i ofalwyr.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae Gofalwyr Cymru wedi bod yn casglu tystiolaeth drwy’r arolwg Dilyn y Ddeddf i weld a wireddwyd yr hawliau cyfreithiol newydd. Rydym wedi bod yn casglu tystiolaeth gan ofalwyr ar draws Cymru am sut mae cynghorau lleol wedi perfformio o ran rhannu gwybodaeth am yr hawliau pwysig newydd hyn o ganlyniad i’r ddyletswydd sydd arnynt i ddarparu gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth, ond hefyd a ydynt yn cyflawni eu dyletswydd gyfreithiol i gynnig asesiad anghenion i ofalwyr cyn gynted ag yr ymddengys i’r cyngor lleol y gallai gofalwyr fod angen cefnogaeth.

Fel rhan o’r broses gasglu gwybodaeth hon, cyflwynwyd ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth i’r 22 cyngor lleol ar draws Cymru.

Mae canlyniadau’r arolwg a’r ymatebion i’r ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth wedi ein galluogi i gyhoeddi ein hail bapur briffio ynglŷn â monitro gweithrediad y Ddeddf.

Rydym hefyd yn cyhoeddi’r ymatebion a dderbyniwyd gan yr 17 cyngor lleol a ymatebodd i’n ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth. Ni chafwyd unrhyw ddata gan 7 cyngor lleol neu nid oedd y data yn sylweddol.

Byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a’r cynghorau lleol ac ar ddiwedd y papur briffio rydym wedi gwneud nifer o argymhellion y dylid gweithredu arnynt fel mater o frys.

Darganfyddiadau o’r adroddiad

Yn Eich Ardal


Cwestiynau ac Atebion

Faint o amser mae'n cymryd i gwblhau Dilyn y Ddeddf?

Ni ddylai gymryd mwy na 5 munud i gwblhau arolwg Dilyn y Ddeddf ar-lein.

Ydw i'n gallu gwneud yr arolwg ar bapur?

Ydych, gallwch lawrlwytho copi o arolwg newydd Dilyn y Ddeddf drwy'r ddolen hon neu gallwch wneud cais am un wedi'i anfon drwy'r post drwy e-bostio This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pan fyddaf yn cwblhau'r arolwg, at ba ddibenion y defnyddir yr wybodaeth?

Caiff yr wybodaeth a ddarperir gan bawb sy'n cwblhau 'Dilyn y Ddeddf' ei chasglu ynghyd i roi darlun o sut mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn cael ei gweithredu ledled Cymru. Bydd hefyd yn caniatáu i ni benderfynu sut mae eich cyngor lleol yn gweithredu'r Ddeddf a pha amrywiant sy'n bodoli rhwng cynghorau lleol.

Ydy'r wybodaeth y byddaf yn ei darparu'n anhysbys?

Ydy, oni fyddwch yn rhoi eich manylion ar ddiwedd yr arolwg, bydd unrhyw wybodaeth y byddwch chi'n ei darparu i 'Dilyn y Ddeddf' yn anhysbys.

Dwi wedi cwblhau arolwg cyntaf 'Dilyn y Ddeddf', oes angen i mi lenwi'r un newydd?

Oes, rydyn ni am i bawb gwblhau'r arolwg hwn, os ydyn nhw wedi llenwi'r un cyntaf neu beidio.


Helpwch ni i Dilyn y Ddeddf

Drwy lenwi ein harolwg byr a dweud wrthym am eich profiadau, gallwch ein helpu ni i ddilyn a gweld a yw’r Ddeddf yn gwneud gwahaniaeth i ofalwyr ar draws Cymru.

Dilyn Y Ddeff

Unwaith byddwch wedi’i lenwi, beth am ei rannu â gofalwyr eraill fel y gallwn greu darlun llawn ledled Cymru? 

I gael gwybod y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am ofalu yng Nghymru, ymunwch â Gofalwyr Cymru.

Back to top