Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

 Dilyn y Ddeddf 5 allan nawr. Cliciwch yma i'w weld.


Mae gan bob cyngor yng Nghymru ddyletswydd gyfreithiol i ddarparu gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth i chi, fel bod gennych y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch i ddal ati i ofalu.

Hoffem i chi ddweud wrthym am eich profiadau, fel ein bod ni’n gwybod beth sy'n mynd ymlaen go iawn. Mae pob profiad yn unigryw, ac mae hyn yn ein helpu ni i greu darlun o'r hyn sy'n digwydd gyda hawliau gofalwyr ledled Cymru. O'r hyn rydych chi’n ei ddweud wrthym, rydym yn gallu gweld p’un a oes gwahaniaethau rhanbarthol neu beidio, sy'n ein helpu ni i deilwra ein hymgyrchu i ganolbwyntio ar y pethau sydd angen eu gwella.

Rydym yn defnyddio'r dystiolaeth rydym yn ei chasglu gennych i ddylanwadu ar wneuthurwyr penderfyniadau a gwleidyddion. Mae’r ddau bapur briffio gyda chanfyddiadau arolwg y flwyddyn gyntaf wedi cael eu hanfon at wneuthurwyr penderfyniadau a gwleidyddion, i'w diweddaru nhw am y pethau sy'n gweithio'n dda a’r pethau y gellid eu gwella.

Llenwch ein harolwg byr, a helpwch ni i barhau i wneud gwahaniaeth i ofalwyr ar draws Cymru.


Beth ydy Dilyn y Ddeddf?

Sefydlwyd yr arolwg Dilyn y Ddeddf yn fuan ar ôl i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ddod i rym. Fe'i sefydlwyd i fonitro a chasglu gwybodaeth gennych chi ynghylch sut mae'r newidiadau i'r gyfraith wedi effeithio arnoch chi mewn gwirionedd.

Nod y Ddeddf ydy trawsnewid y ffordd y mae awdurdodau lleol yn darparu gwasanaethau yng Nghymru.

I chi, mae hyn wedi golygu:

  • diffiniad newydd, ehangach, o ofalwr
  • dyletswydd newydd ar gynghorau lleol i gynnig asesiadau o’ch anghenion i chi, i'ch helpu i ofalu
  • Dyletswydd newydd ar gynghorau lleol i fodloni eich anghenion cymorth yn dibynnu ar gymhwyster

Mae Gofalwyr Cymru, trwy'r dystiolaeth a gasglwyd gennych chi yn ystod y flwyddyn gyntaf, wedi ysgrifennu dau bapur briffio ar sut mae cynghorau lleol ar draws Cymru yn gwireddu eich hawliau o dan y Ddeddf. Fel rhan o'r broses hon, cyflwynwyd ceisiadau rhyddid gwybodaeth i bob un o'r 22 cyngor am ragor o wybodaeth.

Mae'r canlyniadau o'r dystiolaeth sydd wedi cael eu casglu gennym hyd yn hyn wedi cael eu defnyddio i siapio ein hymgyrch, ac maen nhw wedi ein galluogi ni i gydweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, gwneuthurwyr penderfyniadau a gwleidyddion i gychwyn trafodaeth am y pethau sy'n gweithio'n dda a’r pethau sydd angen eu gwella.

Os hoffech fanylion am adroddiadau Dilyn y Ddeddf blaenorol, cliciwch yma


Dydy cadw'r hawliau sydd gan ofalwyr ac ymgyrchu dros ddarpariaethau gwell fyth yn stopio.

Dyma pam ei bod yn bwysig iawn eich bod chi’n cwblhau ein harolwg. Bydd eich tystiolaeth yn rhoi darlun i ni o p’un a ydy pethau wedi gwella neu beidio, a sut beth ydyw i fod yn ofalwr yn 2018. Bydd yn rhoi cymhariaeth i ni o ganlyniadau’r llynedd, er mwyn i ni allu gweld beth sy'n gwella a beth sydd ddim.

Unwaith eto, byddwn yn defnyddio'r dystiolaeth i hysbysu gwneuthurwyr polisïau a phenderfyniadau ynghylch sut mae'r Ddeddf yn gweithio mewn gwirionedd, ac yn tynnu sylw at yr arferion da a gwael i sicrhau bod eich hawliau’n cael eu gwireddu.

Llenwch Dilyn y Ddeddf


Ydych chi eisiau cael yr wybodaeth ddiweddaraf gennym a chael eich diweddaru am ein gwaith ymgyrchu?

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter

Ydych chi eisiau ein cefnogi ni yn ein hamcanion i hyrwyddo darpariaeth i ofalwyr yng Nghymru?

Ymunwch â ni yma!

Back to top