Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Croeso i'r Gwasanaeth Cymorth Gwrando

Gall gofalu fod yn werth chweil, ond gall hefyd deimlo'n yn ynysu neu'n heriol ar adegau. Mae'r Gwasanaeth Cymorth Gwrando yn cynnig cyfres o alwadau ffôn gyda rhywun sy'n deall busnesau ac i lawr gofalu ac sy'n gallu darparu clust wrando. P'un a ydych am drafod rhai o'r materion yr ydych yn eu hwynebu fel gofalwr, neu ddim ond eisiau sgwrsio, mae ein galwyr cyfeillgar, hyfforddedig yma i wrando. Chi sy'n gwneud y defnydd o'r galwadau.

Register LSS 5 Welsh

Rydym yn argymell eich bod yn darllen ein Cytundeb Gwasanaeth i gael gwybod mwy am yr hyn i'w ddisgwyl gan y Gwasanaeth Cymorth Gwrando a gweld ein Cwestiynau Cyffredin am wybodaeth ychwanegol.

"Mae cael rhywun i siarad ag ef wedi bod mor gymwynasgar."

Defnyddiwr anhysbys


Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl

Bydd ein galwyr yn eich ffonio unwaith yr wythnos/pythefnos, hyd at bedair gwaith, am gyfle i sgwrsio. Mae galwadau'n digwydd tua'r un diwrnod ac amser bob wythnos/pythefnos, ac yn para tua 30 munud. Gall y galwyr (sydd i gyd yn wirfoddolwyr hyfforddedig) ddarparu cymorth emosiynol a gallant awgrymu gwasanaethau i gysylltu â nhw am fwy o gymorth, ond ni allant roi cyngor na chwnsela.

"Rwyf wedi edrych ymlaen yn fawr at y galwadau."

Defnyddiwr anhysbys


Sut ydw i'n cofrestru?

I gofrestru i dderbyn y galwadau hyn, bydd angen i chi lenwi ffurflen fer i ddweud ychydig wrthym amdanoch. Cyn cwblhau hyn, gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen ac yn gallu ateb 'ie' i'r canlynol:Women on phone 2

  • Rwy'n/y person rwy'n ei gyfeirio yn ofalwr di-dâl.*
  • Fi yw/y person rwy'n ei gyfeirio yw 18 oed neu drosodd.
  • Os wyf yn cyfeirio ar ran rhywun arall, mae gennyf eu caniatâd i wneud hynny.
  • Deallaf na all y Gwasanaeth Cymorth Gwrando ddarparu cwnsela/cyngor/gwybodaeth na chymorth ar gyfer sefyllfaoedd iechyd meddwl/argyfwng.
  • Rwyf ar gael i gymryd y galwadau ar yr un diwrnod/ffrâm amser bob wythnos/pythefnos dros bedair/wyth wythnos.

*Mae'r Gwasanaeth Cymorth Gwrando yn agored i ofalwyr di-dâl. Mae hyn yn cynnwys unrhyw un sy'n derbyn Lwfans Gofalwr neu daliad uniongyrchol gan gyngor lleol. Nid yw'n cynnwys unrhyw un sy'n gofalu fel rhan o gyflogaeth â thâl.

Register LSS 5 Welsh

Mae'r Gwasanaeth Cymorth Gwrando hefyd ar gael yn Saesneg. Gallwch ddewis llenwi'r ffurflen atgyfeirio yn Saesneg ac ar gyfer fersiwn Saesneg y cytundeb gwasanaeth, cliciwch yma Ar ôl i chi lenwi'r ffurflen, bydd un o'n galwyr yn anelu at roi galwad i chi cyn pen pythefnos. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, gwelwch ein Cwestiynau Cyffredin


Ynglŷn â'n cyllidwyr

LSS 3 logo for website Welsh

Cefnogir y Gwasanaeth Cymorth Gwrando gan Barclays LifeSkills, Marie-Louise von Motesiczky Charitable Trust ac, yng Nghymru, gan Lywodraeth Cymru.

Mae Barclays LifeSkills yn rhaglen gyflogadwyedd sy'n ceisio helpu pawb yn y DU i ennill y sgiliau, yr wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen i lwyddo mewn gwaith.

Enwir Marie-Louise von Motesiczky Chritable Trust ar ôl yr artist enwog Marie-Louise von Motesiczky (1906-96), a oedd yn gofalu am ei mam yn ddiweddarach mewn bywyd ac a gynhyrchodd sawl portread ohoni.

Ariennir y Gwasanaeth Cymorth Gwrando yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru drwy Grant y Trydydd Sector Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy.

Back to top