Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

When Caring Ends Or Changes in Wales

Looking after someone may be a large part of your life, but it is inevitable that your caring role will change over time. This may be because the person you cared for has recovered and no longer needs care, they can no longer be cared for at home, or because they have died.

Whatever your situation, it is important to realise that you are not alone. It will be difficult, but you can find help and support.

This resource is for carers who are experiencing significant change in their lives. It outlines the support available and the steps you can take to help you through each situation.

When caring ends or changes 1920

This factsheet contains information on:

  • Residential care
  • End of life planning
  • Bereavement
  • Life after caring

Download When caring ends or changes
back to top

Pan fydd gofalu’n dod i ben neu’n newid

Gall gofalu am rywun fod yn rhan fawr o'ch bywyd, ond mae'n anochel y bydd eich rôl ofalu yn newid dros amser. Gallai hyn fod oherwydd bod y sawl rydych chi’n gofalu amdano wedi gwella a does dim angen gofal arnynt mwyach, nid yw’n bosib gofalu amdano yn y cartref bellach, neu oherwydd ei fod wedi marw.

Beth bynnag fo'ch sefyllfa, mae'n bwysig sylweddoli nad ydych chi ar eich pen eich hun. Bydd yn anodd, ond gallwch ddod o hyd i help a chymorth.

Mae'r adnodd hwn ar gyfer gofalwyr sy'n mynd drwy newid mawr yn eu bywydau. Mae'n amlinellu'r cymorth sydd ar gael a'r camau y gallwch eu cymryd i'ch helpu chi drwy bob sefyllfa.

When Caring Ends or Changes Welsh 1920

Mae'r daflen ffeithiau hon yn cynnwys gwybodaeth ar

  • Gofal preswyl
  • Cynllunio ar gyfer gofal diwedd
  • Galaru
  • Bywyd ar ôl gofalu

Pan fydd gofalu’n dod i ben neu’n newid
back to top
Back to top