Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Social Enterprise Guide

This guide introduces the opportunities that collaborative working via social enterprises and co-operatives can offer to support carers in their caring role.

This guide is for you if you are an unpaid carer who is interested in finding new and innovative ways to improve your own wellbeing and influence the ways in which the needs of the person/s you care for are met.

Social Enterprise Guide: a guide for unpaid carers thinking about setting up a community co-op or social enterprise

SE guide front cover Eng

This factsheet contains information on:

  • What social enterprises and co-operatives are
  • how other carers have got involved with social enterprises to support the person they care for and improve their own wellbeing
  • how to get started when thinking about developing a social enterprise
  • how you might be able to fund a social enterprise
  • further information on where to get support and advice.

Social Enterprise Guide
back to top

Mae'r canllaw hwn yn cyflwyno'r cyfleoedd y gall cydweithredu trwy fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol eu cynnig i gefnogi gofalwyr yn eu rôl ofalu.

Mae'r canllaw hwn ar gyfer chi os ydych chi'n ofalwr di-dâl sydd â diddordeb mewn dod o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol o wella'ch lles eich hun a dylanwadu ar y ffyrdd y mae anghenion yr unigolyn / unigolion rydych chi'n gofalu amdanynt yn cael eu diwallu.

Canllaw i Fentrau Cymdeithasol: Canllaw i ofalwyr di-dâl sy’n ystyried sefydlu cydweithfa menter gymdeithasol gymunedol


 SE guide front cover WELSH

Darganfyddwch:

  • Beth yw mentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol
  • Sut mae gofalwyr eraill wedi cymryd rhan â mentrau cymdeithasol i gefnogi'r unigolyn maen nhw'n gofalu amdano a gwella ei les ei hun
  • Sut i ddechrau os ydych yn feddwl am ddatblygu menter gymdeithasol
  • Sut y gallech chi ariannu menter gymdeithasol
  • Gwybodaeth bellach ar ble i gael cefnogaeth a chyngor

Canllaw i Fentrau Cymdeithasol
back to top
Back to top