Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

LGBTQ & Caring

Caring can be an isolating experience, and being a carer from the LGBTQ+ community can add additional challenges.

Some people feel the support services are 'not for them' and won't understand their needs. Some people may access support late or not at all because they anticipate stigma or discrimination. This adds to the impact on the carer's life, and can increase feelings of isolation.

However caring affects you, we're here. This booklet explores the experiences of LGBTQ+ carers, and outlines what support is available.

Capture LGBT

This factsheet contains information on: 

 • Recognition as an LGBTQ+ carer
 • Equality and diversity in public services
 • What LGBTQ+ carers want from public services
 • Getting support from the local council
 • Different ways of managing someone's affairs
 • Working LGBTQ+ carers
 • Getting help and support


LGBTQ & Caring
back to top

LHDTC a Gofalu

Gall gofalu fod yn brofiad ynysig, a gall bod yn aelod o'r gymuned LHDTC+ olygu heriau ychwanegol.

Mae rhai pobl yn teimlo nad yw gwasanaeth cymorth yn addasMae rhai pobl yn teimlo nad yw gwasanaeth cymorth yn addasiddyn nhw, ac ni fyddant yn deall eu hanghenion. Gall rhai pobl gyrchu cymorth yn hwyr, neu ddim o gwbl, oherwydd eu bod yn rhagweld stigma neu gamwahaniaethu. Mae hyn yn ychwanegu at yr effaith ar fywyd y gofalwr, a gall gynyddu teimladau o fod yn ynysig.

Ym mha bynnag ffordd mae gofalu'n effeithio arnoch chi, rydyn ni yma. Mae'r wybodaeth hon yn rhoi sylw i brofiadau gofalwyr LHDTC+, ac mae'n amlinellu pa gymorth sydd ar gael.

Capture LGBT Welsh

Mae'r daflen ffeithiau hon yn cynnwys gwybodaeth ar

 • Ynglŷn â'r canllawiau hyn
 • Cydnabyddiaeth fel gofalwr LHDTC+
 • Cydraddoldeb ac amrywioldeb mewn gwasanaethau cyhoeddus
 • Beth mae gofalwyr LHDTC+ eisiau o wasanaethau cyhoeddus
 • Cael cymorth gan y cyngor lleol
 • Gwahanol ffyrdd o reoli materion ar ran rhywun
 • Gofalwyr LHDTC+ sy'n gweithio

LHDTC a Gofalu
back to top
Back to top