Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Assessments in Wales Factsheet

Many carers find it easier to continue in their caring role if they can get some help.

The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 came into force on 6 April 2016. The Act repeals the majority of previous community care legislation and intends to transform the way that social services are delivered in Wales. This guide is designed to help all carers understand their new rights and the responsibilities of local authorities under the new Act.


Assessments: A guide to getting an assessment in Wales

Assessments Wales 2019 factsheet

This factsheet contains information on:

  • carers who need support
  • adults who need care and support
  • young carers
  • parent carers of disabled children
  • children who need care and support

Download the assessment guide here
back to top

Asesidau: Canllaw ar gael Asesiad yng Nghymru

Mae llawer o ofalwyr yn ffindio hi’n haws i barhau gofalu os gallant gael rhywfaint o help

Daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i rym ar 6 Ebrill 2016. Mae’r Ddeddf yn diddymu’r mwyafrif o ddeddfwriaethau gofal cymunedol blaenorol a’i bwriad yw gweddnewid y ffordd y caiff gwasanaethau cymdeithasol eu darparu yng Nghymru. 

Mae’r canllaw hwn wedi ei dylunio i helpu pob gofalwr ddeall eu hawliau newydd a chyfrifoldebau awdurdodau lleol o dan y Ddeddf newydd.


Assessments Welsh 1920

Asesidau: Canllaw ar gael Asesiad yng Nghymru 

 Mae’r daflen ffeithiaw hwn yn cynnwys gwybadaeth ar

  • Ar gyfer gofalwyr sydd angen cymorth
  • Ar gyfer oedolion y mae angen gofal a chymorth arnynt
  • Ar Gyfer gofalwyr ifanc
  • Ar gyfer gofalwyr sy'n rhieni plant anabl
  • Ar gyfer plant y mae angen gofal a chymorth arnynt

carers-assessment-wales-welsh-2022-2023.pdf
back to top
Back to top