Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Disability Living Allowance (Wales)

If you are looking after a child with a health condition or disability who is under the age of 16 years then they may be entitled to Disability Living Allowance (DLA).

This factsheet explains the rules for claiming DLA and will help you to get an idea of whether the child you look after might qualify.

DLA

Disability Living Allowance 1920

This factsheet includes information on:

 • What is DLA? 
 • Who can claim DLA? 
 • How much is DLA worth? 
 • The care component 
 • The mobility component 
 • How to claim DLA 
 • If your child has a terminal illness 
 • The decision 
 • Challenging the decision 
 • What to do if your circumstances change 
 • Other help you may qualify for 
 • What happens when your child turns 16 years old?

DLA 2021/22
back to top

Lwfans Byw i'r Anabl (LBA)

Os ydych yn gofalu am blentyn o dan 16 oed sydd â chyflwr iechyd neu anabledd yna efallai y byddant yn gymwys i dderbyn Lwfans Byw i'r Anabl (LBA).

Mae'r daflen wybodaeth hon yn esbonio'r rheolau ar gyfer hawlio LBA a bydd yn eich helpu i gael syniad a yw'r plentyn rydych yn gofalu amdano yn gymwys i hawlio o bosibl.

 DLA Welsh

Mae'r daflen ffeithiau hon yn cynnwys gwybodaeth ar

 • Beth yw LBA? 
 • Pwy sy'n gallu hawlio LBA? 
 • Faint o LBA y byddwch yn ei dderbyn? 
 • Yr elfen ofal 
 • Yr elfen symudedd 
 • Sut i hawlio LBA 
 • Os oes gan eich plentyn salwch angheuol 
 • Y penderfyniad 
 • Herio'r penderfyniad 
 • Beth i'w wneud os yw eich amgylchiadau'n newid 
 • Help arall y gallech fod yn gymwys ar ei gyfer 
 • Beth sy'n digwydd pan fydd eich plentyn yn 16 oed?

LBA 2021-2022
back to top
Back to top