Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US
WAL
News

The physical and mental strain of caring “jeopardising” unpaid carers’ ability to care in the future in Wales

07 June 2018

Carers Week logo

CarersWales CMYK Pos

Carers Week (11-17 June 2018):

The physical and mental strain of caring “jeopardising” unpaid carers’ ability to care in the future in Wales, warns charities

Lack of sleep, performing care tasks and filling in forms for financial or practical support named as top stressors by unpaid carers.

The Carers Week charities have come together to call for urgent support for unpaid carers to be Healthy and Connected as new research released at the start of Carers Week reveals the toll that caring can take on many carers’ own health and wellbeing.

Released for Carers Week 11th – 17th June, the research reveals:

Almost three quarters (74%) of carers in Wales said they had suffered mental ill health as a result of caring, while well over half (61%) said their physical health had worsened.

Unless more support is provided, charities are warning that the carers in Wales won’t be healthy enough to care for loved ones in the future.

Carers worry about coping in the future

The research shows:

  • Over half of carers in Wales said they expect their physical (55%) and mental (57%) health and well-being to get worse in the next two years.
  • Over two in five (45%) carers said that they expect to be be able to provide less care or no care in the future because of poor physical health. Over one third of carers (37%) felt that poor mental health would mean they will be able to provide less or no care in the future.

Main stressors for carers

Carers were most likely to say that the impact of stress and anxiety on their own health was their main worry about the impact of caring on their own health and wellbeing.

Carers named the main stressors contributing most to their stress and anxiety as not getting enough sleep, providing hands on care for the person they care for, and filling in forms for financial or practical support for themselves or the person they care for.

Claire Morgan, on behalf of Carers Week, said:

“This new research is a stark reminder that the enormous contribution made by Wales’s 370,000 unpaid carers.  They must not be taken for granted. Without the unpaid care provided every year by family and friends, our health and care services would collapse. Yet the physical and mental strain of caring, without enough support, is jeopardising carers’ ability to care in the future.

Caring for a loved one all too often means that carers neglect their own mental and physical health.  Finding the time and space to be healthy, get enough sleep and maintain relationships with others are all huge challenges identified by carers. Being left unprepared for carrying out care tasks and  battling with a complex health, benefits and social care system are piling yet more stress on to carers.

We can all act to ensure carers know about and access help and support as early as possible in their caring journey.

There is a key role for Government too.  Welsh Government must ensure that local councils across Wales are fulfilling their legal duties under the Social Services and Well-being (Wales) Act.  Councils must identify carers and provide  appropriate information and advice to support to enable them to look after their own health and well-being”.

This year the Carers Week charities are calling on communities, health care professionals, employers, and the wider public to support carers to get connected to health and wellbeing services and support. The week-long celebration of the enormous contribution that unpaid carers make to our communities is also a time of intensive local activity, with hundreds of awareness-raising events taking place right across the UK.

Carers Week 2018 is made possible by Carers UK working together with Age UK, Carers Trust, Independent Age, Macmillan Cancer Support, Motor Neurone Disease Association, MS Society and Which? Elderly Care, and kindly supported by Nutricia Advanced Medical Nutrition. For more information, visit: www.carersweek.org

-ENDS-


WG15 Logo

Gofalwyr Cymru Logo

Wythnos Gofalwyr (11-17 Mehefin 2018):

Elusennau yn rhybuddio bod y straen corfforol a meddyliol sy’n gysylltiedig â gofalu yn “peryglu” gallu gofalwyr di-dâl i ofalu yn y dyfodol

Diffyg cwsg, perfformio tasgau gofalu, a llenwi ffurflenni i geisio cael cymorth ariannol neu ymarferol yn cael eu henwi gan ofalwyr di-dâl fel y tri phrif beth sy’n achosi straen.

Mae elusennau’r Wythnos Gofalwyr wedi dod at ei gilydd i alw am gefnogaeth brys i ofalwyr di-dâl i fod yn Iach a Chysylltiedig,  wrth i ymchwil newydd a gafodd ei ryddhau ar ddechrau’r Wythnos Gofalwyr ddatgelu'r effaith mae gofalu’n gallu ei gael ar iechyd a lles llawer o ofalwyr eu hunain.

Mae’r ymchwil, sydd wedi’i ryddhau fel rhan o’r Wythnos Gofalwyr sydd yn rhedeg rhwng 11 - 17 Mehefin, yn datgelu:

Bod bron i dri chwarter (74%) o ofalwyr yng Nghymru wedi dweud eu bod wedi dioddef afiechyd meddwl o ganlyniad i ofalu, tra bod dros hanner (61%) wedi dweud bod eu hiechyd corfforol wedi gwaethygu.

Oni bai bod mwy o gymorth yn cael ei ddarparu, mae elusennau'n rhybuddio na fydd y gofalwyr yng Nghymru yn ddigon iach i ofalu am eu hanwyliaid yn y dyfodol.

Gofalwyr yn poeni am ymdopi yn y dyfodol

Mae'r ymchwil yn dangos:

  • Bod dros hanner y gofalwyr yng Nghymru wedi dweud eu bod nhw’n disgwyl y bydd eu hiechyd a'u lles corfforol (55%) a meddyliol (57%) yn gwaethygu yn ystod y ddwy flynedd nesaf.
  • Bod mwy na dau allan o bob pump (45%) o ofalwyr wedi dweud eu bod nhw’n disgwyl gallu darparu llai o ofal neu dim gofal o gwbl yn y dyfodol oherwydd iechyd corfforol gwael. Roedd dros draean o ofalwyr (37%) yn teimlo y byddai iechyd meddwl gwael yn golygu y buasent yn gorfod gofalu llai, neu dim o gwbl, yn y dyfodol.

Y prif bethau sy’n achosi straen i ofalwyr

Roedd gofalwyr yn fwyaf tebygol o ddweud mai effaith straen a gorbryder ar eu hiechyd eu hunain oedd eu prif bryder ynghylch yr effaith o ofalu am eu hiechyd a'u lles eu hunain.

Yn ôl gofalwyr, y prif bethau sy’n cyfrannu fwyaf at eu straen a’u gorbryder ydy dim yn cael digon o gwsg, darparu gofal ymarferol i'r unigolyn maen nhw’n gofalu amdano, a llenwi ffurflenni i geisio cael cymorth ariannol neu ymarferol iddyn nhw eu hunain neu i’r unigolyn maen nhw’n gofalu amdanynt.

Meddai Claire Morgan ar ran Gofalwyr Cymru:

"Mae'r ymchwil newydd hwn yn ein hatgoffa o’r cyfraniad enfawr sydd yn cael ei wneud gan y 370,000 o ofalwyr di-dâl yng Nghymru. Ni ddylid eu cymryd yn ganiataol. Heb y gofal di-dâl sydd yn cael ei ddarparu bob blwyddyn gan deulu a ffrindiau, byddai ein gwasanaethau iechyd a gofal yn chwalu. Eto, mae’r straen corfforol a meddyliol o ofalu, heb gefnogaeth ddigonol, yn peryglu gallu'r gofalwyr i ofalu yn y dyfodol.

Yn aml, mae gofalu am rywun rydym yn eu caru yn golygu bod gofalwyr yn esgeuluso eu hiechyd meddwl a chorfforol eu hunain. Mae dod o hyd i'r amser a'r gofod i fod yn iach, i gael digon o gwsg ac i gynnal perthnasau gydag eraill i gyd yn heriau enfawr sydd wedi cael eu codi gan ofalwyr. Unwaith eto, mae gadael rhywun yn amharod i gyflawni tasgau gofalu a brwydro â system iechyd, budd-daliadau a gofal cymdeithasol cymhleth yn rhoi mwy o straen ar ofalwyr.

Mae pob un ohonom yn gallu gweithredu i sicrhau bod gofalwyr yn ymwybodol, ac yn gallu cael mynediad i gymorth a chefnogaeth cyn gynted â phosib ar eu taith o ofalu.

Mae gan y Llywodraeth rôl bwysig i’w chwarae hefyd. Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod cynghorau lleol ar draws Cymru yn cyflawni eu dyletswyddau cyfreithiol o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Mae’n rhaid i gynghorau gydnabod gofalwyr, a darparu gwybodaeth a chyngor priodol i'w galluogi i ofalu am eu hiechyd a'u lles eu hunain".

Eleni, mae elusennau'r Wythnos Gofalwyr yn galw ar gymunedau, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, cyflogwyr a'r cyhoedd ehangach i gefnogi gofalwyr i gysylltu â gwasanaethau iechyd a lles a chymorth. Mae dathliad wythnos o hyd y cyfraniad enfawr y mae gofalwyr di-dâl yn ei wneud i'n cymunedau yn gyfnod o weithgarwch lleol dwys hefyd, gyda channoedd o ddigwyddiadau codi ymwybyddiaeth yn digwydd ar draws y DU.

Mae Wythnos Gofalwyr 2018 yn cael ei gwneud yn bosibl gan Carers UK ar y cyd ag Age UK, Carers Trust, Independent Age, Cymorth Canser Macmillan, Motor Neurone Disease Association, MS Society a Which? Elderly Care, ac mae’n cael ei noddi trwy garedigrwydd Nutricia Advanced Medical Nutrition. Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.carersweek.org

-ENDS-

Back to top