Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US
WAL
News

Caiff gofalwyr eu tanbrisio gan gymdeithas yn ôl arolwg newydd ar-lein

12 June 2017
Wythnos y Gofalwyr 12 - 18 Mehefin 2017
 Caiff gofalwyr eu tanbrisio gan gymdeithas yn ôl arolwg newydd ar-lein
 
Cred y cyhoedd yng Nghymru na roddir gwerth teilwng ar ofalwyr di-dâl, yn ôl arolwg newydd ar-lein a gyhoeddwyd heddiw (12 Mehefin) ar gyfer dechrau Wythnos y Gofalwyr. Mae mwy na 7 o bob 10 (72%) o'r cyhoedd yng Nghymru'n teimlo nad yw cymdeithas yn gosod gwerth teilwng ar ofalwyr am y cymorth maent yn ei ddarparu. Mae'r ffigur hwn yn codi i fwy nag wyth o bob deg (83%) ymhlith y rheiny yn y DU sydd â phrofiad o ofalu. Amcangyfrifir bod y gofal di-dâl a ddarperir gan ofalwyr yng Nghymru gwerth £8.1 biliwn y flwyddyn.
 
Yng Nghymru ar hyn o bryd, mae 370,000 o bobl yn darparu gofal am anwyliaid hŷn, anabl neu ddifrifol wael. Mae'r nifer o ofalwyr di-dâl yn cynyddu'n gyflymach na'r boblogaeth yn gyffredinol. Yn y DU, mae 6,000 o bobl bob dydd yn ymgymryd â rôl ofalu, ond dangosodd yr arolwg bod llawer o bobl yn anymwybodol o ba mor debygol yw hi y byddant yn ymgymryd â rôl ofalu ac na fyddent yn barod ar gyfer sefyllfa o'r fath. Mae un o bob pump o bobl rhwng 50 a 64 oed yn ofalwyr, eto i gyd roedd bron i hanner (46%) y rheiny a ymatebodd nad oeddent yn ofalwyr yng Nghymru ar hyn o bryd ei bod yn annhebygol y byddent yn ofalwr ar unrhyw adeg o'u bywydau.
 
Pan ofynnwyd iddynt beth oedd eu 3 pryder mwyaf, dywedodd 49% o'r rheiny a ymatebodd mai cost gofal a'r effaith ar eu sefyllfa ariannol oedd yn peri'r gofid mwyaf iddynt pe baent y wynebu sefyllfa o ymgymryd â rôl ofalu. Ymdopi â straen gofalu oedd y gofid nesaf ar eu meddwl (43%).
 
Roedd bron i un o bob pump (18%) o'r rheiny nad oedd erioed wedi gofalu am rywun yn gofidio nad oedd ganddynt y sgiliau na'r profiad i fod yn ofalwr, a dywedodd nifer cyffelyb (20%) y byddent yn gofidio ynglŷn ag effaith gofalu ar eu hiechyd corfforol. Mae iechyd gofalwyr yn waeth na'r cyhoedd yn gyffredinol; mae gofalwyr sy'n darparu mwy na 50 awr o ofal yr wythnos fwy na dwywaith yn fwy tebygol o fod mewn iechyd gwael na phobl sydd heb gyfrifoldebau gofalu (Cyfrifiad 2011). O blith y rheiny nad oedd erioed wedi gofalu, dywedodd mwy nag un o bob wyth (13%) na fyddent yn gwybod pa gymorth fyddai ar gael iddynt pe byddai angen iddyn nhw fod yn ofalwyr, sy'n fater o gryn bryder.
 
Cynhaliwyd arolwg YouGov ar ran wyth o elusennau blaenllaw sy'n galw ar Lywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, gwasanaethau statudol a chymdeithasau yn ystod Wythnos y Gofalwyr i wneud mwy i gydnabod y cyfraniad gwerthfawr a wneir gan ofalwyr di-dâl, a'u helpu nhw i ofalu.
 
Dywedodd Beth Evans, Gofalwyr Cymru, ar ran Wythnos y Gofalwyr: "Mae'n fater o bryder dwys bod tri-chwarter y rheiny a ymatebodd yn teimlo bod gofalwyr yn cael eu tanbrisio gan gymdeithas am eu cyfraniad, a bod y ffigur hwn yn codi ymhlith y rheiny sydd eu hunain â phrofiad o ofalu. Mae elusennau Wythnos y Gofalwyr yn ceisio codi ymwybyddiaeth ynglŷn â'r cyfraniad enfawr a wneir gan ofalwyr bob dydd at fywydau'r perthnasau a'r ffrindiau maen nhw'n rhoi cymorth iddynt ac at eu cymunedau. Yn ystod Wythnos y Gofalwyr, rydym yn galw ar y cyhoedd, y llywodraeth a phob rhan o gymdeithas i chwarae eu rhan mewn dangos cefnogaeth i ofalwyr drwy helpu i adeiladu cymunedau sy'n cydnabod ac yn deall gwerth ac anghenion gofalwyr.
 
"Rydym yn annog ein Llywodraeth newydd yn San Steffan, Llywodraeth Cymru, ein hawdurdodau lleol a byrddau iechyd i wneud mwy i werthfawrogi a chydnabod y cyfraniad a wneir gan y 370,000 o ofalwyr sydd yng Nghymru. Edrychwn ymlaen at weld Llywodraeth Cymru'n gosod allan eu cynllun ar gyfer gofalwyr yn y Strategaeth Gofalwyr newydd sydd i'w chyhoeddi yn y dyfodol agos."
 
Cynhelir sawl digwyddiad a gweithgaredd ledled Cymru yn ystod Wythnos y Gofalwyr, gydag unigolion a mudiadau'n addo chwarae eu rhan mewn adeiladu Cymunedau sy'n Gydnaws â Gofalwyr.
 
Gwneir Wythnos y Gofalwyr 2017 yn bosib drwy fudiad Gofalwyr Cymru'n cydweithredu ag Age Cymru, Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, Cymorth Cancr Macmillan Cymru, Cymdeithas Clefyd Motor Neurone, Cymdeithas MS Cymru a Which? Elderly Care a thrwy gymorth caredig Nutricia Advanced Medical Nutrition a Sefydliad Lockwood. Am fwy o wybodaeth ewch i: www.carersweek.org
 
-DIWEDD-

Cyswlltar gyfer y Cyfryngau:

Mae astudiaethau achos, enghreifftiau o arfer da a llefarwyr ar ran y mudiad ar gael ond i chi
ofyn amdanynt

.

Am ymholiadau gan y cyfryngau, mae croeso i chi gysylltu â Gofalwyr Cymru ar gyfer Wythnos
y Gofalwyr:

  • 029 2081 1370

neu Gofalwyr y DU:

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 020 7378 4937
  •  07534 487 027 (tu allan i orai swyddfa)

Nodiadau i Olygyddion

 

Daw'r ffigurau i gyd, oni nodir yn wahanol, gan YouGov Plc. Maint y sampl oedd 2,184 o oedolion, ac nid yw 1,965 ohonynt yn ofalwyr ar hyn o bryd. O blith y rheiny, roedd 101 yn oedolion yng Nghymru, a doedd 78 ohonynt erioed wedi gofalu. Cynhaliwyd gwaith maes rhwng 20 a 21 Ebrill 2017. Cynhaliwyd yr arolwg ar-lein. Mae'r ffigurau wedi cael eu pwysoli ac maent yn cynrychioli holl oedolion y DU (dros 18 oed).
Ynglŷn ag Wythnos y Gofalwyr

 

Cynhelir Wythnos y Gofalwyr rhwng 12 a 18 Mehefin 2017, ledled Cymru a gweddill y DU.
Mae Wythnos y Gofalwyr yr ymgyrch ymwybyddiaeth flynyddol a gynhelir i ddathlu a chydnabod y cyfraniad hanfodol bwysig a wneir gan y 370,230 o ofalwyr sydd yng Nghymru. Mae hefyd yn gyfnod o weithgaredd lleol dwys gyda channoedd o ddigwyddiadau ar y gweill ar gyfer gofalwyr ledled Cymru.
Gwneir Wythnos y Gofalwyr 2017 yn bosib drwy fudiad Gofalwyr Cymru'n cydweithredu ag Age Cymru, Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, Cymorth Cancr Macmillan Cymru, Cymdeithas Clefyd Motor Neurone, Cymdeithas MS Cymru a Which? Elderly Care a thrwy gymorth caredig Nutricia Advanced Medical Nutrition a Sefydliad Lockwood.

 

Gwefan: www.carersweek.org
Twitter: @CarersWeek #carersweek
Facebook: www.facebook.com/CarersWeek
YouTube: www.youtube.com/user/CarersWeek

 

Beth yw gofalwr?

 

Gofalwr y rhywun sy'n darparu gofal a chymorth di-dâl i aelod o'r teulu neu gyfaill sydd ag anabledd, salwch, problem iechyd meddwl neu sydd angen mwy o help wrth iddyn nhw heneiddio.
I rai, gall ymgymryd â rôl ofalu ddod yn sydyn: mae rhywun yn eich teulu'n cael damwain neu caiff plentyn ei eni ag anabledd. I eraill, daw cyfrifoldebau gofalu i'ch rhan o dipyn i beth: ni all eich rhieni bellach ymdopi ar eu pen eu hunain neu mae iechyd eich cymar yn gwaethygu'n raddol.
Mae faint o gymorth a ddarperir gan ofalwyr, a'r math o gymorth, yn amrywio'n sylweddol. Gall amrywio o ychydig oriau'r wythnos, megis casglu presgripsiwn a pharatoi prydau bwyd, i ddarparu gofal ddydd a nos.

 

Mae gofalu'n cyffwrdd bywydau pob un ohonom yn ystod ein bywydau, boed fel gofalwr neu'r sawl sydd angen gofal. Er y gall gofalu fod yn brofiad gwerth chweil, gall hefyd gael effaith niweidiol ar iechyd, sefyllfa ariannol a pherthynas yr unigolyn.

 

I ganfod sut i gael cymorth yn eich rôl ofalu, ewch i: www.carersweek.org/support

 

Ffeithiau ynglŷn â gofalwyr yng Nghymru

  •  Mae yno 370,230 o ofalwyr yng Nghymru
  •  Mae gofalwyr yn arbed £8.1 biliwn i economi Cymru bob blwyddyn - mwy na'r hyn gaiff ei wario gan y GIG yng Nghymru
  •  Bob blwyddyn yng Nghymru, mae 123,000 o bobl yn dod yn ofalwyr
  •  Mae 103,594 o bobl yng Nghymru'n darparu dros 50 awr o ofal bob wythnos
Back to top string(9) "news_item"