Skip to the content
Choose your content
UK NI Scotland Wales

Join us Login Forum Media enquiries
Choose your content
UK NI Scotland Wales

Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus (Cymru)

  • Cyflog: £40,226 
  • Lleoliad: Gofalwyr Cymru, Uned 5 Ynys Bridge Court, Caerdydd, CF15 9SS / Gweithio hybrid
  • Math o swydd: Contract Amser Llawn / Cyfnod Penodol tan fis Mawrth 2025, gyda’r posibiliad o estyniad yn dibynnu ar gyllid.
  • Dyddiad cau: Dydd Mawrth 9 Mai 2023
  • Dyddiad y cyfweliad: Dydd Llun 15 Mai 2023

Rydym yn chwilio am weithiwr proffesiynol polisi a materion cyhoeddus profiadol i ddatblygu ein polisi uchel ei barch, sy'n dylanwadu ar waith gofalwyr di-dâl yng Nghymru ac yn ymgyrchu drostynt.

Byddwch yn gweithio i sicrhau bod Llywodraeth Cymru, gwleidyddion a llunwyr polisi yn deall anghenion gofalwyr ac yn gweithio i wella a chynyddu cymorth, gan gynnwys hawliau gofalwyr a chydraddoldeb a mynediad at wasanaethau a chefnogaeth. Byddwch yn cyflawni hyn trwy weithio gyda gofalwyr, a’u hymgysylltu â'n gweithgarwch polisi, materion cyhoeddus a'n gweithgarwch ymgyrchu.

Bydd gennych brofiad o ddenu cefnogaeth ar gyfer teithiau elusennol, dylanwadu pobl gyda pholisi, a gwneud gwaith ymchwil a'i ledaenu. Byddwch yn gallu dangos craffter a barn wleidyddol, ac yn gallu cyfathrebu'n effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig, gan gynnwys paratoi papurau a siarad yn gyhoeddus, yn ogystal â bod yn rheolwr pobl hyderus.

Amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Carers UK wedi ymrwymo i fod yn sefydliad amrywiol a hollol gynhwysol. Rydym yn ymdrechu i greu gweithle lle gall ein cydweithwyr a'n gwirfoddolwyr fod yn nhw eu hunain a theimlo fel eu bod yn perthyn, ac yn ceisio sicrhau bod pob llais yn cael ei glywed yn gyson.

Er mwyn cofleidio'r diwylliant hwn o amrywiaeth, dylai ein gweithwyr a'n gwirfoddolwyr adlewyrchu ein rhanddeiliaid a'r gymdeithas rydym yn ei gwasanaethu a'i chefnogi, waeth beth fo'u hoedran, hil, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, galluoedd corfforol, anableddau neu arferion crefyddol. Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth unigolion, ac rydym wrthi'n adeiladu timau amrywiol yma yn Carers UK, ac yn gwerthfawrogi ein cydweithwyr o ystod eang o gefndiroedd.

Fel elusen aelodaeth i ofalwyr, rydym yn chwilio'n benodol am weithwyr a gwirfoddolwyr sydd â dealltwriaeth go iawn o'r materion mae gofalwyr yn eu hwynebu. Gellir gwneud addasiadau rhesymol i'r broses a'r rôl, yn dibynnu ar anghenion yr ymgeisydd.   

Sut i wneud cais

Darllenwch y manylion isod i gael gwybod sut i wneud cais. Yn Carers UK, rydym eisiau i'n proses ymgeisio fod mor hygyrch â phosibl. Os oes angen unrhyw addasiadau arnoch i wneud cais, anfonwch e-bost at y tîm recriwtio i drafod.  

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth 9 Mai 2023

Cynhelir y cyfweliadau cyntaf dydd Llun 15 Mai 2023

Dylid e-bostio datganiad personol (dim mwy na 2 ochr o bapur A4), CV, ffurflen manylion personol a ffurflen fonitro wedi'i chwblhau i recruitment@carersuk.org.  Bydd yr wybodaeth ar y ffurflen monitro amrywiaeth yn cael ei thrin yn gyfrinachol, ac yn cael ei defnyddio at ddibenion ystadegol yn unig.

Mae Carers UK yn sicrhau bod pob cais yn ddienw cyn cyrraedd y rhestr fer.

Mae Carers UK yn cadw'r hawl i benodi ar unrhyw adeg, pe bai ymgeisydd rhagorol yn dod i'r amlwg

Efallai y bydd Carers UK yn gwirio ymgeiswyr ar-lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol cyn bod cynnig ffurfiol yn cael ei wneud

Back to top